สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

นันทนจิต
(Leisure)

นันทนาการ นันทนจิต นันทนจิตศึกษา หมายถึงอะไร
ทำไมต้อง “นันทนจิต”
นันทนจิต ต่างกันหรือเหมือนกันกับ นันทนาการ หรือไม่ อย่างไร
ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
ที่มาของคำ “นันทนจิต” แนวคิด ความหมายและคำที่เกี่ยวข้อง
อิวาซากิและแมนเนลล์ (Iwasaki & Mannell, 2000)
แรงกระตุ้นของนันทนจิต
นันทนจิตเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองหรือไม่
ประสบการณ์นันทนจิต (Leisure Experiences)
สรุป
บรรณานุกรม

สรุป

เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับนันทนจิต ยังมีอีกมากมายที่ต้องมีการทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อความเข้าใจนันทนจิตให้มากกว่านี้ จากการศึกษา พบว่า นันทนจิตมีความเป็นมาที่ลึกซึ้งและยาวนาน มีตำราที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนันทนจิตอย่างลึกซึ้ง มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานันทนจิตในระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นั่นย่อมเป็นการแสดงว่า นันทนจิต หรือ Leisure มีความหมายมากกว่าและลึกซึ้งกว่าคำแปลหรือความหมายว่า “เวลาว่าง” ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากนัก ในความคิดเห็นของผู้เขียน หากต้องการจะกล่าวถึงคำว่า “เวลาว่าง” และต้องการใช้คำภาษาอังกฤษ “Leisure” ควรใช้คำภาษาอังกฤษ “Time” ประกอบเป็น “Leisure Time” ลงไปด้วย ส่วนความคิดรวบยอด (Concept) ของ “นันทนจิต” ในขณะนี้ เท่าที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษามาพบว่ายังพอมีบ้าง และถือเป็นความคิดของแต่ละคนที่จะบัญญัติความหมายขึ้นมา จะครอบคลุมความหมายที่แท้จริงหรือไม่ หรือผู้ใดจะเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานันทนาการศาสตร์ในประเทศยังจะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนันทนจิตอย่างจริงจัง ให้มากกว่าและอย่างกว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างว่า นันทนจิตคืออะไร หรือหมายความว่าอย่างไร แตกต่างกับนันทนาการหรือไม่ อย่างไร ทำไมไม่ใช้คำใดคำหนึ่งให้เจาะจงลงไป จะเป็นการยุ่งยากหรือไม่ถ้าจะใช้คำทั้งสองไปด้วยกัน และจะยุ่งยากอย่างไร

ท้ายที่สุด ขอเสนอและชวนเชิญให้ใช้คำไทยคำใหม่สำหรับคำภาษาอังกฤษ Leisure ว่า

“นันทนจิต” เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงวิชาการนันทนาการศาสตร์ และเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยมากขึ้น และผู้เขียนจะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งหากจะมีผู้คิดเสนอคำอื่นที่เหมาะสมกว่าคำ “นันทนจิต” ขึ้นมา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็จะเป็นการดียิ่ง.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย