สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

นันทนจิต
(Leisure)

นันทนาการ นันทนจิต นันทนจิตศึกษา หมายถึงอะไร
ทำไมต้อง “นันทนจิต”
นันทนจิต ต่างกันหรือเหมือนกันกับ นันทนาการ หรือไม่ อย่างไร
ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
ที่มาของคำ “นันทนจิต” แนวคิด ความหมายและคำที่เกี่ยวข้อง
อิวาซากิและแมนเนลล์ (Iwasaki & Mannell, 2000)
แรงกระตุ้นของนันทนจิต
นันทนจิตเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองหรือไม่
ประสบการณ์นันทนจิต (Leisure Experiences)
สรุป
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • คณิต เขียววิชัย. หลักนันทนาการ (Principles of Recreation). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร นครปฐม, 2539.
 • ณัฐพล อันตรเสน. การศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการโครงการนันทนาการในโรงเรียน สำหรับเด็กพิเศษ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, 2542.
 • ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์. นันทนาการเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนา รายวิชา เพื่อการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
 • Austin, D.R. Therapeutic recreation processes and techniques. Champaign, IL: Sagamore, 1999.
 • Austin, D.R. and Crawford, M.E. Therapeutic recreation: An introduction. Boston: Allyn and Bacon, 2001.
 • Cordes, K.A. and Ibrahim, H.M. Applications in recreation and leisure for today and the future.
 • St. Louis: Mosby-Year Book, Inc., 1996.
 • Edginton, C.R., Hanson, C.R., and Edginton, S.F. Leisure programming concepts, trends and professional practice. Dubuque, IA: Wm.C. Brown Communications, Inc., 1992.
 • Edginton, C.R., Jordan, D.J., DeGraaf, D.G., and Edginton, S.R. Leisure and life satisfaction: Foundational perspectives. Madison Dubuque, IA: Brown and Benchmark Publishers, 1995.
 • Jordan, D.J. Leadership in leisure service: Making a difference. State College, PA: Venture Publishing, Inc., 1993.
 • Kaplan, M. Leisure: Theory and policy. New York: John Wiley, 1975.
 • Kelly, J.R. Leisure. 3rd Ed. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
 • Kraus, R. Leisure in a changing America. New York: Macmillan, 1994.
 • Kraus, R., Barber, E., and Shapiro, I. Introduction to leisure services: Career perspectives. Champaign, IL: Sagamore Publishing Inc., 2001.
 • Kraus, R. G. and Curtis, J.E. Creative management in recreation, parks, and leisure services. Boston: McGraw-Hill, 2000.
 • Mannell, R.C. and Kleiber, D.A. A social psychology of leisure. State College, PA: Venture, 1997.
 • Murphy, J. Concepts of leisure: Philosophical implications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974.
 • Murphy, J.E. Recreation and leisure service: A humanistic perspectives. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications, Inc., 1975.
 • Neulinger, J. Introduction. In S.E. Iso-Aloha (Ed.), Social psychological perspectives on leisure and recreation. (pp. 5-18). Springfield, IL: Thomas, 1980.
 • Smith, D.H. and Theberge, N. Why people recreate. Champaign, IL: Life Enhancement Publications, 1987.
 • Torkildsen, G. Leisure and recreation management. London: E and FN Spon, 1986.
 • Veblen, T. The theory of the leisure class. New York: New American Library, 1953.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย