สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

นันทนจิต

(Leisure)

ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์

      หลังจากที่ได้เคยนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง “นันทนจิต (Leisure): คำไทยคำใหม่” ไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงเล็กน้อยเมื่อปีสองปีที่ผ่านมา สำหรับครั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการเขียนบทความเรื่องนี้ ก็เพื่อที่จะได้นำเสนอรายละเอียดในองค์ประกอบของคำว่า “นันทนจิต (Leisure)” ให้มากขึ้น เพื่อที่ผู้ที่อยู่ในวงวิชาการนันทนาการ (Recreation) ปัจจุบัน จะได้เข้าใจความหมายและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคำคำนี้ให้เป็นที่เข้าใจ มองเห็นความต่างระหว่างคำนี้กับคำว่า นันทนาการ อันจะเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านนันทนจิตศึกษา (Leisure Study) ในอนาคต ให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำวิชาการด้านนี้ไปใช้ในการพัฒนาประชากรของชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในบทความข้างต้น

นันทนาการ นันทนจิต นันทนจิตศึกษา หมายถึงอะไร
ทำไมต้อง “นันทนจิต”
นันทนจิต ต่างกันหรือเหมือนกันกับ นันทนาการ หรือไม่ อย่างไร
ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
ที่มาของคำ “นันทนจิต” แนวคิด ความหมายและคำที่เกี่ยวข้อง
อิวาซากิและแมนเนลล์ (Iwasaki & Mannell, 2000)
แรงกระตุ้นของนันทนจิต
นันทนจิตเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองหรือไม่
ประสบการณ์นันทนจิต (Leisure Experiences)
สรุป
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย