ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

เรือหลวง

มีชื่อย่อว่า ร.ล. ตามระเบียบกองทัพเรือที่ 99 ว่าด้วย การแบ่งประเภทเรือหลวง คำว่า “เรือหลวง” นั้น หมายถึง บรรดาเรือเดินทะเลทั้งเรือรบและเรือช่วยรบที่มีชื่อปรากฎอยู่ในอัตรากองทัพเรือ เรือรบนั้นหมายถึงเรือตั้งแต่ใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุดที่ใช้ปฏิบัติการยุทธ์ ส่วนเรือช่วยรบนั้นคือเรือจำพวกที่มิได้ใช้การยุทธ์โดยตรง และเรือที่ใช้สำหรับกิจการพิเศษของกองทัพเรือ

ในสมัยก่อนการเรียกคำนำหน้าชื่อเรือไม่ว่าจะเป็นเรือรบ เรือช่วยรบ เรือสินค้า ตลอดจนเรือแจว เรือพาย จะมีคำว่า “เรือ” นำหน้าชื่อเรือทั้งสิ้น เช่น เรือมาด เรือสำปั้น เรือกล้ากลางสมุทร (รัชกาลที่ 3) เรือเทวาสุราราม (รัชกาลที่ 4) เรือพาลีรั้งทวีป (รัชกาลที่ 5)

ครั้นมาถึงสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กองทัพเรือในสมัยนั้นซึ่งมีฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ ได้ใช้คำนำหน้าชื่อเรือในกระทรวงทหารเรือ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2454 ดังนี้

เรือปืน เรียกว่า เรือรบหลวง ใช้คำย่อว่า ร.ร.ล.
เรือพิฆาตตอร์ปิโด เรียกว่า เรือพิฆาตตอร์ปิโด ใช้คำย่อว่า ร.พ.ต.
เรือตอร์ปิโดหลวง เรียกว่า เรือตอร์ปิโดหลวง ใช้คำย่อว่า ร.ต.ล.
เรือช่วยรบ เรียกว่า เรือหลวง ใช้คำย่อว่า ร.ล.
เรือพระที่นั่ง เรียกว่า - ใช้คำย่อว่า ร.พ.ท.

ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2454 ได้เปลี่ยนคำนำหน้าเรือพิฆาตตอร์ปิโด (ร.พ.ต.) เสียใหม่ว่า “เรือพิฆาตหลวง” (ร.พ.ล.) ส่วนคำนำหน้าชื่อเรืออื่น ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ.2466 กระทรวงทหารเรือ ได้สั่งต่อเรือยามฝั่งจากต่างประเทศ จึงได้ใช้อักษรย่อเรือยามฝั่งนี้ว่า ร.ย.ฝ.

ครั้นต่อมาเพื่อกระทรวงทหารเรือได้มีเรือไว้ใช้ราชการมากขึ้นตามลำดับ ก็ทำให้เกิดปัญหาในการเรียกคำนำหน้าชื่อเรือกันสับสน เพื่อเป็นการตัดปัญหายุ่งยากในการเรียกคำนำหน้าชื่อเรือแต่ละประเภท และสะดวกต่อการจำได้ง่ายขึ้น นายพลเรือเอก สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ ทรงลงคำสั่ง กระทรวงทหารเรือที่ 339/ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2467 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอักษรย่อชื่อเป็นคำนำแห่งเรือหลวงและเรือรบหลวงในราชนาวีออกมาใช้ ทำให้เรือปืน เรือพิฆาตตอร์ปิโด เรือตอร์ปิโดและเรือช่วยรบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเรือทั้งหมดเป็น “เรือหลวง” โดยใช้คำย่อว่า ร.ล. ส่วนเรือยามฝั่งคงใช้ ร.ย.ฝ. และเรือพระที่นั่งคงใช้ ร.พ.ท. ตามเดิม

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย