ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ

ยศจอมพลเรือ

 เป็นยศทหารเรือที่สูงที่สุด ผู้ที่จะได้รับพระราชทานยศนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างดีเยี่ยม และจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดีด้วย ในกองทัพเรือไทย ก็มีผู้ที่ได้รับพระราชทานยศจอมพลเรือเพียงไม่กี่ท่าน

ยศจอมพลเรือ เริ่มแรกทีเดียวถือเป็น “ตำแหน่ง” เรียกว่า “นายทัพเรือ” ซึ่งได้ทรงกระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรและทรงกำหนดศักดินา 10,000 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2431 ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ทรงประกาศจัดการทหารแบบยุโรปขึ้นแล้ว

ยศ “นายทัพเรือ” ได้เริ่มมีตั้งแต่ พ.ศ.2431 เรื่อยไปจนกระทั่งถึง พ.ศ.2448 จึงเรียกยศ “นายทัพเรือ” เป็น “จอมพล” ดังปรากฏตามหลักฐานในพระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารเรือ ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2448 ว่า “จอมพลมีเครื่องหมายยศและสายโยงยศจากบ่าขวาสอดใต้แขน 1 สาย เป็นเครื่องหมายจอมพล” ในโอกาสนี้ยศนายทัพเรือได้เลิกไปโดยปริยายเพราะไม่ได้กล่าวถึงอีก

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2453 เรื่อง ประกาศยกเลิกการใช้สายยงยศสำหรับตำแหน่งจอมพลว่า “จอมพลเป็นยศทหารส่วนหนึ่งหาใช่ตำแหน่งไม่” ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2454 ได้มีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือขึ้น โดยให้จอมพลเรือมีศักดินา 10,000

ครั้นถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติยศทหารขึ้น ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่ายศ “จอมพลเรือ” เทียบเท่าจอมพลและจอมพลอากาศ ต่อมาในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2497 ได้ตราพระราชบัญญัติให้นายทหารที่ได้รับยศจอมพล จอมพลเรือและจอมพลอากาศ รับราชการอยู่จนตลอดชีวิต โดยมีเหตุผลว่าเนื่องจากยศ จอมพลเป็นยศสูงสุดของทหาร นายทหารที่ได้รับยศชั้นนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ หรือได้ประกอบคุณงามความดีในเมื่อมีการรบหรือการสงคราม ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง อยู่ในชั้นที่จะรับใช้ประเทศทุกขณะ จึงเป็นการสมควรที่จะได้รับราชการอยู่จนตลอดชีวิต แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2501 โดยให้เหตุผลว่าการที่บัญญัติให้นายทหารที่มียศจอมพลรับราชการอยู่จนตลอดชีวิตนั้นไม่เหมาะสม จึงสมควรแก้ไขในเรื่องนี้ เพื่อให้นายทหารดังกล่าวรับราชการเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป

ยศจอมพลเรือนี้คือยศ “นายทัพเรือ” เดิมและเทียบตำแหน่ง “แม่ทัพ” ฉะนั้นจึงได้มีระเบียบการขอพระราชทานยศชั้นนี้ไว้ว่า “การขอพระราชทานยศจอมพลเรือนั้นจะกระทำได้เฉพาะผู้มีความดีความชอบที่ได้อำนวยการ หรือนำทหารเข้าทำการรบ หรือการสงครามได้ผลดียิ่งเท่านั้น”

ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศจอมพลเรือของกองทัพเรือไทย มี่รายพระนามและนามดังต่อไปนี้

  1. จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ได้รับพระราชทานยศจอมพลเรือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2456
  2. จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้รับพระราชทานยศจอมพลเรือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2460
  3. จอมพลเรือ หลวงพิบูลสงคราม (แปลก-ขีตตะสังคะ) ได้รับพระราชทานยศจอมพลเรือ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2484
  4. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) ได้รับพระราชทานยศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499
  5. จอมพลเรือ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับพระราชทานยศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502
  6. จอมพลเรือ ถนอม กิตติขจร ได้รับพระราชทานยศ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2507
  7. จอมพลเรือ ประภาส จารุเสถียร ได้รับพระราชทานยศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2516

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง
การเขียนเวลาของทหารเรือ
แอดมิราล (Admiral)
นายธง (Flag lieutenant)
เรือหลวง
เรือหลวงทาสีหมอก
ยศจอมพลเรือ
คำพูดแสลงในราชนาวี
หลักเดวิท (Davits)
คว่ำขวดหรือคว่ำแก้ว (Bottle-up)
เปลกะลาสี (Hammocks)
คอหนัง
ห้องพยาบาลในเรือ (Sick-Bay)
ละติจูด ลองจิจูด
ทหารเรือกับรอยสัก
ทหารเรือหญิง
การรับเงินด้วยหมวก
เข็มทิศบิน
เข็มทิศเรือนแรก
โชคดี
การจามในเรือ
เลข 13
การผิวปากเรียกลม
เมื่อเรือข้าพเจ้าเข้า (When my ship comes in)
เร่งลม
บู้ทเลกเกอร์ (boot Legger)
ยามรังกา
การทำโทษคนประจำเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย