Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)

ในการย้ายตำแหน่ง นอกจากผู้ย้ายตำแหน่งจักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทหารเรือ ว่าด้วยการรายงานตนเองแล้ว สำหรับผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ถือเป็นธรรมเนียมและมรรยาทอันดีว่าจะต้องเข้าเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้บังคับการเรือ ต้นเรือ ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามนัดหมาย เพื่อได้สนทนา ซักถามถึงหน้าที่ราชการ ระเบียบปฏิบัติในเรือ งานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อุปนิสัยใจคอ และการแนะนำโดยย่อ

นายทหารผู้น้อยจะแจ้งด้วยวาจาต่อนายทหารธุรการว่า “เรียน ผบ.เรือ หรือนาวาเอก………..ว่า เรือเอก……… จะขออนุญาตเข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพ (Respect)”

เมื่อนายทหารผู้ใหญ่จะตอบรับการเข้าเยี่ยมหรือกำหนดนัดหมาย จึงจะเข้าเยี่ยมได้ตามกำหนด หากนายทหารผู้ใหญ่มีอาวุโสสูงกว่าจะเข้าเยี่ยมผู้มีอาวุโสต่ำกว่า จะแจ้งว่า “พลเรือตรี…………..ขอเยี่ยมเพื่อแสดงความนับถือ (Compliment)” หากไม่พบควรวางนามบัตรไว้แทนตัว การเยี่ยมนี้ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในเรือ ไม่ควรนานเกินกว่า 10 นาที

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com