ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาททั่ว ๆ ไป

 1. จงถอดหมวกเมื่อเข้าไปในห้องโถงนายทหารและแขวนไว้ สำหรับนายทหารชั้นประทวนและพลทหารให้ถือไว้
 2. เมื่อเข้าไปเยี่ยมหรือตรวจคนไข้ จะต้องถอดหมวกเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพผู้ป่วย
 3. การถอดหมวกกระทำได้ในโอกาสต่าง ๆ ตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ คือเมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการหรือเคหสถาน ไหว้-กราบพระและขณะรับประทานอาหาร
 4. ตามปกติเมื่ออยู่บนดาดฟ้าเรือ นายทหารจะต้องสวมหมวกเสมอ ยกเว้นในการเลี้ยงรับรองและพิธีทางสังคมต่าง ๆ
 5. การเดินผ่านนายทหารผู้มีอาวุโสกว่าขึ้นหน้า ต้องกล่าวคำ “ขออนุญาตผ่าน” พร้อมกับทำการเคารพด้วย
 6. การเดินร่วมกับนายทหารผู้มีอาวุโสกว่าบนบก หรือเดินร่วมเพื่อตอบข้อซักถามหรือเป็นผู้รับรองช่วยเหลือก็ดี ตำแหน่งอันมีเกียรติย่อมอยู่ทางขวา ดังนั้น ผู้มีอาวุโสน้อยจักต้องอยู่ทางซ้าย และต่ำมาทางด้านหลัง 1-2 ก้าว และเมื่อผู้มีอาวุโสหยุดสนทนากับผู้อื่นจะต้องถอยต่ำลงไปอีก ถ้าผุ้รับรองประสงค์จะแนะนำแขกผู้มีอาวุโสให้รู้จักกับผู้ใหญ่ฝ่ายตน จะต้องก้าวไปยืนข้าง ๆ หัสหน้าสู่ทั้งสองฝ้ายแล้วจึงแนะนำ
 7. ในการเดิน กฎทั่วโลกถือว่าผู้อยู่ทางขวาเป็นผู้มีเกียรติและอาวุโสสูง แต่ถ้ามีการเดินร่วมกัน 3 คน ผุ้อยู่กลางเป็นผู้มีเกียรติที่สุด
 8. กฎในข้อ 7 นำมาใช้ปฏิบัติในการนั่งรถและเรือด้วย
 9. เมื่อพบผู้ใหญ่หรือมีอาวุโสกว่าที่ประตู หรือช่องทางเดินแคบ และบันได จะต้องหยุดแอบข้างทางเพื่อหลีกให้ผ่านไปก่อน
 10. การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ต้องเข้าไปใกล้ในระยะ 2 ก้าว ทำความเคารพแล้วยื่นมือขวาออก รับสิ่งของที่ผุ้ใหญ่ส่งให้ ส่งให้มือซ้ายถือไว้แล้วทำความเคารพอีกครั้งหนึ่ง จึงกลับหลังหันหรือขวา-ซ้าย หันเดินออกไป
 11. การจับมือเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาก็ดี รับประกาศนียบัตร รับรางวัล ประดับยศ ฯลฯ ให้กระทำความเคารพก่อน 1 ครั้ง จับมือที่ผุ้ใหญ่ยื่นส่งให้ให้แน่นกระชับช่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กระชับกัน บีบแน่นพอควร (อย่าให้รู้สึกเจ็บ) เขย่า 1-2 ครั้ง ปล่อยมือเมื่อผู้ใหญ่คลายมือออก แล้วทำความเคารพอีกครั้งหนึ่ง

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย