ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร

 1. อย่าเชิญชวนดื่มเพื่อตนเองหรือกิจกรรมของตนเอง ควรดื่มอวยพรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ ประธานาธิบดี หรือผู้มีเกียรติสูงสุดก่อน
 2. กฎของการเชิญชวนดื่มอวยพรในทางราชการชั้นสูง จะต้องดื่มอวยพรให้แก่ประมุขของประเทศก่อน ในการนี้เจ้าภาพจะต้องให้เกียรติแก่แขกก่อน
 3. ในการเลี้ยงอาหารค่ำเล็ก ๆ และกึ่งราชการ ควรดื่มอวยพรให้แก่ราชนาวีของผู้เยี่ยมราชนาวีของเจ้าภาพ และในกรณีเดียวกันให้ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้เยี่ยม และผู้บัญชาการทหารเรือเจ้าภาพ แต่อย่าลืมว่าจะต้องดื่มอวยพรตามกฎในข้อ 2 เสียก่อนตามลำดับ
 4. การดื่มอวยพรจะต้องให้แก่สิ่งที่มีลักษณะและฐานะอันเดียวกัน
 5. การกล่าวคำอวยพรให้แก่พระมหากษัตริย์และประมุขของประเทศ จะต้องสั้นและกล่าวนำอย่างเป็นพิธี
 6. จงจำไว้ว่านายทหารอังกฤษหรือนายทหารบางคนที่ถือโชคลาง หรือไม่ดื่มสุราจะดื่มอวยพรด้วยน้ำ หรือน้ำองุ่นแทนก็ได้
 7. การกล่าวคำอวยพร
  ก) ตามปกติการเชิญจะขึ้นต้นโดยเจ้าภาพกล่าวว่า
  “ข้าพเจ้าขอเชิญชวนดื่มเพื่อเป็นเกียรติแก่…………………………………………………..”
  “I have the honour to propose a toast to…………………………………………………..”
  ทั้งหมดกล่าวชื่อ…………………………………………….เบา ๆ แล้วดื่มเล็กน้อย
  ข) การกล่าวตอบโดยแขกอาวุโสว่า
  “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะขอเชิญดื่มเพื่อ…………………………………………”
  “It is my great honour to propose a toast to…………………………………………………”
  ทั้งหมดกล่าวชื่อ…………………………………เบา ๆ แล้วดื่ม
  ค) คำกล่าวฉันมิตรไมตรีอื่น ๆ เช่น
  - ข้าพเจ้าขอเชิญพวกเรายกแก้วขึ้นและร่วมดื่มอวยพรให้แก่……………………………..
  - “I requests my fellow countrymen to raise their glasses and join me in the toast of……….
  - ข้าพเจ้าขอเชิญนายทหารแห่ง…………………..ลุกขึ้นและดื่มอวยพรให้แก่ความสุขของ…
  ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จเสมอและตลอดไป
  - I ask the officers of the………………….to rise and to drink the health of………………..
  wishing them success always and everywhere.
  - และ ณ บัดนี้ขอเชิญดื่มให้แก่ความสุขของ………..เพื่อเป็นสักขีพยานในความชื่นชมยินดี
  อย่างจริงใจในคุณความดีที่ได้ทำให้เรา และขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่วันแห่งความ
  สุข และโชคดีทุกประการ
  - And in now drinking the health of……………………………we testify our keen
  appreciation of what they heve done for us and wish them happy days and good luck.
 8. กฎของคำกล่าวในการดื่มอวยพรต้องเป็นประโยคสั้น ๆ 2 - 3 ประโยค
 9. คำกล่าวอวยพรจะต้องไม่เป็นเรื่องส่วนตัว
  ก) ถ้าเป็นการเลี้ยงภายใน คำอวยพรแรกที่จะต้องกล่าว คือ
  “ขอเชิญชวนดื่มเพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญ”
  ข) ถ้ามีแขกชาวต่างประเทศมาร่วมด้วย คำอวยพรควรกล่าวถึงไม่ตรีจิตฉันมิตร 2-3 ประโยค
  เป็นการต้อนรับ และยุติลงด้วยความเคารพแก่ชาติของแขก
  ค) คำพูดที่ดีที่สุด คือใช้ภาษาของตนเอง ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องดีจำเป็นต้องจัดให้มีผู้แปล เป็นภาษานั้น ๆ หรือภาษาอังกฤษอย่างย่อ ๆ ด้วย
 10. พึงระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกเรื่องที่พูด
  ก) เรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองควรงดกล่าวถึง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษหรือมีหน้าที่โดยตรง
  ข) เรื่องที่ดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพอาวุธอันประเสริฐ เรื่องธรรมดาที่เป็นได้ของราชนาวีทั้งสอง แสวงหาเหตุผลเพื่อบรรลุถึงความวัฒนาถาวร และความเจริญในอนาคต
 11. ในการที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้าในราชนิกูล จัดเลี้ยงอาหารค่ำในบางกรณีที่มิได้เนื่องในโอกาสฉลองสิ่งใด หรือเป็นเกียรติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่บังควรเสนอการดื่มแต่อย่างใด

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย