ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

นายทหารและสุภาพบุรุษ

เมื่อพิจารณาถึงคำทั้งสองคำนี้ สมมุติว่ามีความหมายใกล้เคียงกัน “นายทหาร-สุภาพบุรุษ” แต่สถาบันนายทหารย่อมมีความแตกต่างเป็นพิเศษออกไป ทั้ง ๆ ที่โดยทั่วไปนามทั้งสองมีความรู้สึกและความหมายเดียวกันก็ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่เจริญแล้ว ได้ยอมรับความหมายของท่าน Gardiral Newman ซึ่งได้กล่าวให้คำจำกัดความของคำสุภาพบุรุษว่า “เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สถาบันอันควรแก่การเคารพยกย่อง มีมารยาทงดงาม หรือก่อประโยชน์โดยมิได้หวังผลตอบแทน” นักเขียนชาวฝรั่งเศสได้ให้คำจำกัดความว่า “สุภาพบุรุษ คือ ผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่สถาบันของตนและผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง” ไม่แต่เพียงแต่ประเพณีและขนบธรรมเนียมเท่านั้น ที่บังคับให้ความหมายของคำทั้งสองเหมือนกัน สัญชาตญาณความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็ย่อมเข้าใจไปในทำนองเดียวกันนี้ ถึงแม้ว่าเวลาอาจจะล่วงไป และความหมายอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตามแต่คุณลักษณะอันได้แก่ ท่าทางอันงดงาม สง่าองอาจและผึ่งผาย มารยาทอันเป็นระเบียบ ป.กศ. จากการประจบประแจง มีความตั้งใจที่จะรักษาคุณงามความดีเหล่านี้ เป็นไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและรอบคอบต่อผู้อื่นแล้ว ก็ยังคงเป็นความหมายของคำนายทหารและสุภาพบุรุษอยู่นั่นเอง

ดังนั้น คำสองคำจึงแยกกันไม่ออก และย่อมกล่าวได้กว่า ผู้ใดเป็นนายทหาร ผู้นั้นย่อมเป็นสุภาพบุรุษด้วยเสมอ

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย