ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่นๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

การใช้ถึงมือสำหรับทหาร

 1. โอกาสในการ ใช้ถุงมือ สีขาวหรือ สีนวลสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความใน พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถึงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
 2. โอกาสในการใช้ถึงมือสีขาวหรือสีนวล สำหรับนายทหารประทวน นักเรียนทหาร พลทหาร หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะให้ใช้อนุโลมตามความในข้อ 1 หรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรก็ได้ ทหารในกองเกียรติยศ ให้ใช้ถึงสีขาวหรือสีนวลด้วยเสมอ
 3. โอกาสในการใช้ถึงมือสีน้ำตาล ให้ใช้ในเวลาที่อากาศหนาว ในเวลาขับรถหรือขี่ม้า ซึ่งมิได้กำหนดให้ใช้ถึงมือสีขาวหรือสีนวล ตามข้อ 1 ข้อ 2
 4. การใช้ถึงมือ ตามข้อ 1 , 2 และ 3 นอกจากโอกาสที่จะมีการกำหนดให้สวมถุงมือแล้ว ให้ถือกำด้วยมือซ้าย ให้ปลายถุงอยู่ทางหัวแม่มือ (ทบถึงมือทั้งคู่เข้าด้วยกัน พับสองตามยาว ใช้มือซ้ายกำส่วนตัวถุงไว้ ปล่อยให้ส่วนนิ้วโผล่ออกจากกำมือ)
 5. ทหารเมื่อสวมถุงมืออยู่ ควรจะถอดถุงมือในโอกาสต่อไปนี้
  ก) เมื่อเข้าไปในบ้านเรือน หรือสถานที่ซึ่งต้องถอดหมวก
  ข) เมื่อต้องจับมือวิสาสะกัน จะถอดข้างขวาข้างเดียวก็ได้ หรือเป็นสถานที่นอกชายคา และ อกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะจับมือ ด้วยการถอดถุงมือหรือไม่ถอดก็ได้
 6. วิธีที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้วนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ มรรยาทในการสมาคม และประเพณีของชุมชนนั้น ๆ
 7. นายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวลด้วยเสมอในโอกาสดังนี้ คือ
  ก) กำหนดให้คาดกระบี่
  ข) กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบธรรมเนียมและมรรยาทบนดาดฟ้าเรือ
การเยี่ยมภายหลังได้รายงานเข้ารับตำแหน่งแล้ว (Courtesy Visit)
มรรยาททั่ว ๆ ไป
มรรยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก
มรรยาทในห้องโถงนายทหาร
ระเบียบที่ดีของห้องโถงนายทหาร (ติดป้ายแขวนไว้ในห้อง)
หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร
นายทหารและสุภาพบุรุษ
การใช้ถึงมือสำหรับทหาร
การคาดกระบี่
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
แบบธรรมเนียมและมรรยาทบางอย่างของทหารเรือโดยสังเขป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย