วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ป่าเมี่ยง

ป่าเมี่ยง, สวนเมี่ยง ชา และเมี่ยง
การกระจายของต้นชา
ความเป็นมาของชนกลุ่มที่ปลูกชาเมี่ยง
ป่าเมี่ยง พื้นที่กันชนที่ป้องกันแหล่งต้นน้ำ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในหมู่บ้านป่าเมี่ยง
โครงสร้างและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเมี่ยง
ต้นไม้ควบคุมบรรยากาศใกล้ผิวดินในป่าเมี่ยง
ต้นไม้ช่วยควบคุมการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
รากของต้นไม้ป่าถ่ายทอดน้ำและธาตุอาหารให้กับรากของต้นชา
บทบาทของพืชต่อการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
บทบาทของไม้พื้นล่างต่อการงอกของเมล็ดไม้และการรอดตายของกล้าไม้
การปลูกและผลิตเมี่ยง
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

บทบาทของพืชต่อการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน

พืชพรรณเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพราะช่วยลดความรุนแรงอันเนื่องจากพลังงานจลน์ของฝนและน้ำไหลบ่าหน้าดิน ในขณะเดียวกันยิ่งเพิ่มคุณสมบัติในการซับน้ำของดิน (Baver, 1965) แต่ทั้งนี้อิทธิพลดังกล่าวผันแปรไปตามฤดูกาล ลักษณะและวิธีการจัดการ การเจริญเติบโต ลักษณะกายภาพ สภาพภูมิประเทศ ความหนาแน่นของสังคมพืช และปริมาณฝนที่ตกในขณะนั้น (Osborn, 1953)

Wischmeier (1975) ได้จำแนกอิทธิพลของพืชพรรณออกเป็น 3 ส่วน คือ อิทธิพลจากส่วนของเรือนยอด อิทธิพลจากพืชพรรณชั้นล่าง หรือสิ่งปกคลุมดิน และอิทธิพลของเศษซากพืชที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือจากการเพาะปลูก ซึ่งผลรวมของอิทธิพลต่างๆ นี้ เรียกว่าค่าดัชนีการจัดการพืชคลุมดิน (C, Crop management factor) ในสมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งเป็นสมการที่ใช้สำหรับประเมินหาการสูญเสียจากพื้นที่ ค่านี้ Schulz (1981) ให้คำนิยามว่า เป็นค่าที่ได้จากอัตราส่วนระหว่างปริมาณดินที่สูญเสียจากพื้นที่ที่มีการปกคลุมของพืชพรรณ และสิ่งปกคลุมอื่น กับปริมาณดินที่สูญเสียจากพื้นที่ที่ปราศจากพืชหรือสิ่งปกคลุมดิน และมีการไถพรวนดินเป็นแนวยาวตามแนวความลาดชันในเมื่อพื้นที่นั้นมีดีกรีของความลาดชัน และความยาวของความลาดชันเดียวกัน ซึ่งค่าดังกล่าวในพื้นที่ป่าไม้ และ Wischmeier (1975) ได้ประเมินค่านี้ในพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาวะหมู่ไม้ที่อยู่ในสภาพปกคลุมของเรือนยอด การปกคลุมของซากพืช และสภาพพืชพรรณชั้นล่างที่แตกต่างกัน เช่น ป่าที่มีเปอร์เช็นต์การปกคลุมของเรือนยอดระหว่าง 100-75 เปอร์เช็นต์ การปกคลุมของเศษซากพืชระหว่าง 100-90 เปอร์เช็นต์ และไม่การรบกวนไม้พื้นล่าง มีค่า C ประมาณ 0.001 และหากมีการรบกวนโดยปล่อยให้มีการแทะเล็มมากเกิน หรือไฟไหม้ มีค่า C ประมาณ 0.003-0.011 ส่วนป่าที่มีเปอร์เช็นต์การปกคลุมของเรือนยอดระหว่าง 40-20 เปอร์เช็นต์การปกคลุมของเศษซากพืชระหว่าง 70-40 เปอร์เช็นต์ และไม่มีการรบกวนไม้พื้นล่าง มีค่า C ประมาณ 0.003-0.009 และหากมีการรบกวนโดยปล่อยให้มีการแทะเล็มมากเกิน หรือไฟไหม้ มีค่า C ประมาณ 0.020-0.090 เป็นต้น การที่ค่า C มีค่าสูงแสดงให้เห็นว่าค่าการสูญเสียดินมีแนวโน้มมาก หากเปรียบเทียบกับการที่มีค่า C ต่ำนิวัติ (2514) ศึกษาป่าดิบเขาดอยปุย พบว่า การสูญเสียดินและน้ำมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคตรง กับความหนาแน่นของเรือนยอด การสูญเสียดินและน้ำเพิ่มมากขึ้นเมื่อความหนาแน่นของเรือนยอดต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ อัตราการสูญเสียดินและน้ำเกือบคงที่ หากความหนาแน่นของเรือนยอดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น เกษม และคณะ (2519) ศึกษาพบว่า ไม้พื้นล่างมีอิทธิพลต่อการสูญเสียดินและน้ำ โดยพบว่าเมื่อตัดไม้พื้นล่างที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 10 เซนติเมตร แล้วต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงทำให้ไม้พื้นล่างและเศษซากพืชมีอิทธิพลต่อปริมาณการสูญเสียดินและน้ำ ใกล้เคียงกับพื้นที่ไม่มีการตัดต้นไม้พื้นล่างซึ่งตรงกับการศึกษาของ Wischmeier (1975) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม้พื้นล่างและเศษซากพืชมีอิทธิพลต่อการสูญเสียดินและน้ำ ทั้งนี้เพราะไม้พื้นล่างซึ่งมักเจริญงอกงามไชชอนประสานกันในดินชั้นบน และเศษซากพืซนั้นทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินดีขึ้นช่วยลดพลังงานของฝน พลังงานของน้ำพืชหยด และพลังงานของน้ำไหลบ่าหน้าดิน โดย พรชัย (2527) ศึกษาพลังงานจลน์ของน้ำพืชหยดที่ผ่านเรือนยอดของป่าดิบเขามีค่ามากกว่าค่าพลังงานจลน์ของฝนกลางแจ้งถึง 3 เท่า หากว่าฝนตกในปริมาณและความเข้มมาก แสดงให้เห็นว่าการที่ทรงพุ่มเก็บน้ำไว้ และปล่อยลงมามีขนาดของน้ำที่ตกลงมาใหญ่กว่าเม็ดฝน หากไม่มีไม้พื้นล่างจะทำให้มีการสูญเสียดินมากตามไปด้วย และพบว่าหญ้าคามีรากที่สานกันหนาแน่น ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินมาก หากเปรียบเทียบกับไม้พื้นล่างอื่น ทั้งนี้เพราะว่าน้ำไหลซึมลงดินได้น้อย อย่างไรก็ตามพบว่ามีการสูญเสียดินน้อยกว่าแปลงที่ไม้พื้นล่าง เพราะว่ารากของหญ้าคายึดเม็ดดินได้มากกว่า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย