วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ป่าเมี่ยง

ป่าเมี่ยง, สวนเมี่ยง ชา และเมี่ยง
การกระจายของต้นชา
ความเป็นมาของชนกลุ่มที่ปลูกชาเมี่ยง
ป่าเมี่ยง พื้นที่กันชนที่ป้องกันแหล่งต้นน้ำ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในหมู่บ้านป่าเมี่ยง
โครงสร้างและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเมี่ยง
ต้นไม้ควบคุมบรรยากาศใกล้ผิวดินในป่าเมี่ยง
ต้นไม้ช่วยควบคุมการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
รากของต้นไม้ป่าถ่ายทอดน้ำและธาตุอาหารให้กับรากของต้นชา
บทบาทของพืชต่อการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
บทบาทของไม้พื้นล่างต่อการงอกของเมล็ดไม้และการรอดตายของกล้าไม้
การปลูกและผลิตเมี่ยง
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • เกษม จันทร์แก้ว, นิพนธ์ ตั้งธรรม, สามัคคี บุณยะวัฒน์ และวิชา นิยม. 2524. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนที่สูง. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ. 62 หน้า.
 • เกษม จันทร์แก้ว, ปรีชา คูรัตน์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, ปรีชา ธรรมานนท์ และ นฤตย์ พันธ์บูรณะ. 2519. การสูญเสียดินและน้ำ บริเวณป่าแม่หวด ลำปาง. การวิจัยลุ่มน้ำที่ห้วยคอกม้า เล่มที่ 28 ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • นิวัติ เรืองพานิช. 2514. ความหนาแน่นของเรือนยอดต้นไม้ป่าดิบเขาที่มีผลต่อการสูญเสียดินและนำ้. การวิจัยลุ่มน้ำที่ห้วยคอกม้า เล่มที่ 7. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
 • บุญปลูก นาประกอบ และเกษม จันทร์แก้ว, 2520. ปริมาณธาตุอาหารภายใต้ระบบนิเวศป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่ การวิจัยลุ่มน้ำที่ห้วยคอกม้า เล่มที่ 30 ภาควิชาอนุรักษวิทยา, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ปฐวี แสงฉาย. 2536. ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกชา (เมี่ยง) ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, คระเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • พรชัย ปรีชาปัญญา, สัญญา ศรลัมพ์, ชาติชาย ยศยังเยาว์ และ สิทธิชัย อึ๊งภากรณ์. 2528. ระบบวนเกษตรที่สูง. โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน, เชียงใหม่. 153 หน้า.
 • พรชัย ปรีชาปัญญา. 2527. การสูญเสียดินและน้ำจากการประยุกต์ระบบวนเกษตร: การศึกษาเฉพาะกรณีการทำสวนกาแฟในป่าดิบเขาที่ดอยปุย เชียงใหม่. กรุงเทพ: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • Aung San, S.K. 1995. My country and people. In: Aris, M. (ed), Freedom from fear, Clays Ltd, St Ives plc, Middlesex, 39-81.
 • Baver, L.D. 1995. Soil physics. 3rd ed. New York: John Wiley and Sons, Inc.
 • Brown, L.H., 1966. A report on tea growing potential in Kenya, Ministry of agriculture, Nairobi, Kenya.
 • Carr, M.K.V. 1972. The climatic requirement of the tea plant. A review. Experimental Agriculture, 8: 1-14.
 • Castillo, D.R. 1990. Analysis on the sustainability of a forest-tea production system: a case study in Ban Kui Tui, Tambon Pa Pae, Mae Taeng district, Chiang Mai province. MSc Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 • Chiariello, N., Hickman, J.C. and Mooney, H.A. 1982. Endomycorrhizal role for interspecific transfer of phosphorus in a community of annual plants. Sciences, 217, 941-943.
 • Clegg, A.G. 1963. Rainfall interception in a tropical forest. Caribbean Forester, 24: 408-417.
 • Duddridge, J.A., Finlay, R.D., Read, D.J. and Soderstrom, B. 1988. The structure and function of the vegetative mycelium of ectomycorrhizal plants III. Ultrastructural and autoradiographic analysis of inter-plant carbon distribution through intact mycelial system. New Phytol., 155: 199-202.
 • Eden, T. 1976. Tea . Longmans, London
 • Fleming, L.V. 1983. Succession of mycorrhizal fungi on birch: infection of seedlings planted around mature trees. Plant Soil. 71: 263-267.
 • Franzle, O. 1979. The water balance of the tropical rain forest of Amazonia and the effects of human impact, Applied Sciences and Development, 13: 88-117.
 • Hadfield, W. 1974. Shade in north-east India tea plantations. 1. The shade pattern. Applied Ecology, 8: 151-178.
 • Harler, C. R. 1964. The culture and marketing of tea. Oxford University Press.Oxford.
 • Heap, A.J. and Newman, E.I. 1980. The influence of vesicular-arbuscular- mycorrhizas. New Phytol. 85: 173-179.
 • Johns, R. J. 1986. The instability of the tropical ecosystem in New Guinea. Blumea, 31: 341-371.
 • Keen, F. G. B. 1978. The fermented tea (Miang) economy of northern Thailand. In: Kunstadter, P. Chapman, E.C. and Sabhasri, S. (eds), Farmers in the forest. University Press of Hawaii, the East-West Centre, Honolulu, Hawaii, 255-270.
 • Kingdon-Ward, F. 1950. Does wild tea exist? Nature, 165: 297-299.
 • Kunstadter, P. 1978. Institutional constraints on forest farming. In: Kunstadter, P. Chapman, E.C. and Sabhasri, S. (eds), Farmer in the forest. University Press of Hawaii, The East-West Centre, Honolulu, Hawaii. 41-42.
 • LeBar, Frank, M. 1967. Miang fermented tea in northern Thailand. Behaviour sciences notes 22. :105-121..
 • Mann, H. H. 1935. Tea soil. Technical communication No. 32, Imperial Bureau of Soil Science, Harpenden, UK.
 • McClure, F.A. 1966. The bamboos, a fresh perspective, Oxford University Press, London.
 • Newman, E.I. 1988. Mycorrhizal links between plants: their functioning and ecological significance. Advances in Ecological Research, 18: 243-270.
 • Newman, E.I. and Ritz, K. 1986. Evidence on the pathway of phosphorus transfer between vesicular-arbuscular mycorrhizal plant. New Phytol., 104: 77-88.
 • Northern Regional Agricultural Development Center (NADC). 1977.Some basic data on altitudinal zones, river catchment, land types and current land use in north Thailand. NADC Internal Paper No. 14. NADC, Ministry of Agriculture and Co-operative, Chiang Mai, Thailand.
 • Oldfield, S., 1988. Buffer zone management in tropical moist forest: case studies and guidelines. IUCN, Gland, Switzerland.
 • Osborn, B. 1953. Field measurement of soil splash to evaluate ground cover. J. soil and water conserve. 8 (2) : 255-260.
 • Othieno, C.O. 1992. Soils. In: Willson, K.C. and Clifford, M.N. (eds), Tea cultivation to consumption, Chapman and Hall, London, 139-172.
 • Pearce, A.J., Rowe, L.K. and O Loughlin, C.L. 1982. Hydrologic regime of undisturbed mixed evergreen forest, south Nelson, New Zealand. J. Hydrol. (NZ), 21: 98-116.
 • Preechapanya. P. 1996. Indigenous ecological knowledge about the sustainability of tea gardens in the hill evergreen forest of northern Thailand. Ph.D. Thesis, School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales, Bangor, UK.
 • Rattan, P. S., 1992. Pest and disease control in Africa. In: Willson, K.C. and Clifford, M.N. (eds), Tea cultivation to consumption, Chapman and Hall, London, 331-350.
 • Read, D.J., Francis, R. and Finlay, R.D. 1985. Mycorrhizal mycelia and nutrient cycling in plant communities. In: Ecological interaction in soil . (Ed), Fitter, A.H. Oxford, Blackwell Scientific. 193-27.
 • Rutter, A.J. 1975. The hydrological cycle in vegetation. In: Morton, A.J.(ed). Vegetation and the atmosphere, Academic Press, New York, 2: 23-84.
 • Schulz, E.F. 1981. Sediment yield estimates in planning land-use changes. South-East Asia regional symposium on problems of soil erosion and sedimentation. Jan. 27-29, 1981, Bangkok, Thailand: 117-127.
 • Sekiya, J., Kajiwara, T. and A. Hatanaka. 1984. Seasonal changes in activities of enzymes responsible for the formation of C6-aldehydes and C6-alcohols in tea leaves and the effects of environmental temperature on the enzyme activities. Plant and Cell Physiology, 25 (2) : 269-280.
 • Smitinand, T. 1980. Thai plant name (botanical names-vernacular names). Funny Publishing Limited Partnership, Bangkok, Thailand.
 • Takeo, T., Green and semi-fermented teas. In: Clifford, M.N. and Willson, K.C.(eds), Tea cultivation to consumption, Chapman and Hall, London, 413-454.
 • The Economist. 1994. The World in 1994. The Economic Publication Ltd. London.
 • Ward, R.C. and Robinson, M. 1990. Principles of hydrology. Whitstable Litho Ltd. Whitstable.
 • Weatherstone, J., 1992. Historical introduction. In: Willson, K.C. and Clifford, M.N. (eds), Tea cultivation to consumption. Chapman and Hall, London, 1-24.
 • Whittingham, J and Read, D.J. 1982. Vesicular-arbuscular mycorrhiza in natural vegetation system. III. Nutrient transfer between plants with mycorrhizal inter-connections. New Phytol., 90: 277-284.
 • Willson, K.C. 1992. Field operation: 1. In: Willson, K.C. and Clifford, M.N. (eds), Tea cultivation to consumption. Chapman and Hall, London, 202-226.
 • Wischeier, W.H. 1975. Estimating the soil loss equation's cover and management factors for undisturbed area. Proc. of the 1972 sediment prediction workshop. Mississippi: Oxford.
 • Wischemeier, W.H. and Smith, D.D. 1958. Rainfall energy and relationship to soil loss. Trans. Amer. geophys union. 30 (2) : 285-291.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย