สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวคิดทางปรัชญา-สังคม-วิทยาศาสตร์
กระบวนทัศน์

กระบวนทัศน์ : นิยามความหมาย
กระบวนทัศน์ : โครงสร้าง
การสังเคราะห์แบบแผน (pattern) กระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ : มิติของกระบวนการที่เป็นพลวัตในบริบทที่แวดล้อม
การสังเคราะห์เป็นแบบแผน (pattern) กระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ : มิติของกระบวนการที่เกิดขึ้นในตน
ตัวดึงวิถี (attractor) ในกระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์
บทสรุป
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

 • โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บรรณาธิการ). (2545). มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคม
 • แห่งสุขภาวะ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
 • โกศล ช่อผกา. (2542). พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก. วิทยานิพนธ์ปริญญา
 • อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล.
 • ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์. (2537). ทฤษฎีไร้ระเบียบ : ทางแพร่งของสังคมสยาม. กรุงเทพมหานคร : คบไฟ.
 • ประเวศ วะสี. (2545). วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
 • ประสาน ต่างใจ. 17 มิถุนายน-28 พฤศจิกายน 2545. สัมภาษณ์.
  ________. (2541). จิตกับจักรวาล. กรุงเทพมหานคร : คบไฟ.
  ________. (2538). จิตวิทยา : จิตวิญญาณ. กรุงเทพมหานคร : คบไฟ.
  ________. (2537). ชีวิตหลังตาย : วิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : กรีนพีซ.
  ________. (2538). ธรรมวิทยาศาสตร์ : เรื่องของมนุษย์ โลก และ จักรวาล. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา.
  ________. (2545). บุพนิมิต กระบวนทัศน์ใหม่. กรุงเทพมหานคร : วิถีทรรศน์.
  ________. (2538). มนุษย์ กับ ความคิด เพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริงของชีวิต โลก และ จักรวาล. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา.
  ________. (2545). โลกหลัง 2012 : สู่มิติที่ห้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์.
  ________. (2542). ศตวรรษใหม่ : โลกไม่ต้องการมนุษย์อีกแล้ว !. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน วิถีทรรศน์.
  _______. (2539). เอกภาพของชีวิตกับจักรวาล. กรุงเทพมหานคร : กรีนพีซ.
 • พระธรรมปิฏก. (2538). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : ชมรม พุทธศาสน์ กฟผ.
 • ฟริตจ๊อฟ คาปร้า. (2529). จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ. (พระประชา ปสนฺธมฺโม และคณะ, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง.
 • ยุค ศรีอาริยะ. (2539). Global Vision สู่กระแสกระบวนทัศน์ใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส.
  ________. (2544). ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : วิถีทรรศน์.
  ________. (2545). ภูมิปัญญาบูรณาการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : วิถีทรรศน์.
 • วีระ สมบูรณ์. (2545). อริยวินัยสำหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : โกมลคีมทอง.
 • สรยุทธ รัตนพจนารถ. (2547). รักกันอย่างไร...ให้เป็นจิตวิวัฒน์ ? [Online]. Available : http://www.matichon.co.th/matichon [2004, May 8].
 • อรศรี งามวิทยาพงศ์. (2544). วิพากษ์ ฟริตจอฟ คาปร้า [Online].
 • Available : http://www.geocities.com/midnightuniv.html [2546, เมษายน 24].
  ________. (2545). กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง [Online]. Available : http://www.geocities.com/midnightuniv.html [2546, เมษายน 24].
  ________. (2546). กระบวนทัศน์และการจัดการความยากจนในชนบทของรัฐในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 : พ.ศ. 2504-2544. วิทยานิพนธ์ปริญญา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  ________. (No date). กรอบความคิดว่าด้วยกระบวนทัศน์สุขภาพ [Online]. Available : http://www.geocities.com/midnightuniv.html [2546, เมษายน 24].

บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

 • Bohm, D. (1980). Wholeness and the Implicate Order. London : Routledge & Kegan Paul.
 • Capra, F. (1975). The Tao of Physics. London : Wildwood House.
  ________. (1982). The Turning Point. New York : Simon and Schuster.
  ________. (1986). The Concept of Paradigm and Paradigm Shift. Re-Vision, Vol.9 Number 1, 3.
  ________. (1988). Uncommon Wisdom. London : Fontana Paperbacks.
  ________. (1996). Web of Life. New York : Anchor Books.
 • Cislo, A. (1999). Chaos, Category Construction and Obscenity : Non-Linear Dynamics [Online].
 • Available : http://www.criticisism.org/redfeather/chaos/025cislo.html [2004, June 25].
 • Guba, E.G. (1990). Paradigm Dialog. London : Sage.
 • Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. (Second Edition). Chicago : The University of Chicago Press.
 • Lovelock, J.E. (1987). Gaia : A New Look at Life on Earth. (Second Edition). Oxford : Oxford University Press.
 • Lynch, A. (1996). Thought Contagion. New York : Basic Books.
 • Ray, P.H. & Anderson, S.R. (2000). The Cultural Creatives : How 50 Million People Are Changing the World. New York : Harmony Books.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย