ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ท่านศาสดามูฮัมหมัด

โดย ดร.ไมเคิล เอ็ช ฮารท์
แปลและเรียบเรียงโดย มุสลิมมะห์ออสเตรเลีย

3

อย่างไรก็ดีแคว้นเมซอพอเทเมีย และประเทศอียิปห์นั้น ยังคงเป็นของชาวอาหรับ ซึ่งรวม ไปถึงดินแดนชายฝั่งทั้งหมดของทวีปแอฟริกา และดินแดนเหล่านี้ยังถือว่าเป็นแหล่ง กำเนิดของอารยธรรมโบราณ

ซึ่งไม่เป็นที่น่าสงสัยแต่ประการใดเลย ที่ศาสนาใหม่(อิสลาม) ยังคงแพร่กระจายไปไกล เกินพรมแดนที่ชาวมุสลิมได้รับชัยชนะมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม ในปัจจุบันนี้ (ณ ปีค.ศ.1978) ชาวมุสลิมมีจำนวนนับร้อยล้านคน (ปีค.ศ. 2009 จำนวนของชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน) ซึ่งอาศัยอยู่ในแทบทวีปแอฟริกา, เทปเอเซียกลาง และยิ่งมีจำนวนชาวมุสลิมมากขึ้นอาศัยที่ประเทศปากีสถาน, ทางเขตภาคเหนือของอินเดีย และรวมถึงประเทศอินโดนีเซีย

การที่มีผู้คนพากันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซียนั้น ถือว่าเป็นกรณี ที่เรียกได้ว่า ประชาชนมีสถานะความเป็นเอกภาพรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแตกต่างกับ ทางอนุทวีปอินเดีย(Indian subcontinent) โดยชาวมุสลิมและชาวฮินดู จะมีการขัดแย้งกัน ตลอดมา ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการรวมตัวกัน

คำถามหลักที่เราสมควรถามก็คือท่านมูฮัมหมัดได้มีอิทธิพลโดยรวมอย่างไรบ้างใน ประวัติศาสตร์มนุษย์? ศาสนาอิสลามก็เหมือนศาสนาทั้งหมด ในแง่ของผู้ที่เลือกที่ จะปฏิบัติตามศาสนานั้น ๆ ย่อมที่จะมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา ซึ่งนี้คือเหตุผลที่ผมได้นำชื่อของบรรดามหาบุรุษผู้ก่อตั้งศาสนาหลักๆ ของโลกมาไว้อย่าง เด่นชัดในหนังสือเล่มนี้

มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูแปลกประหลาดสำหรับผู้อ่านในตอนเริ่มต้น ที่ผมได้จัดอันดับ ท่านมูฮัมหมัดเป็นอันดับแรก แทนที่จะกลายเป็นท่านเยซู เนื่องจากว่าในโลกของเรานี้ เรามีประชากรของชาวคริสต์มากกว่าชาวมุสลิมประมาณสองเท่าตัว ทั้งนี้ผมสามารถที่จะ อธิบายโดยให้เหตุผลหลักๆ 2 ข้อด้วยกัน ประการแรกนั้นก็คือว่า ท่านมูฮัมหมัดได้มีบทบาท สำคัญในการพัฒนาศาสนาอิสลามอย่างมากมาย เมื่อเปรียบเทียบต่อบทบาทในการพัฒนา คริสต์ศาสนาของท่านเยซูนั้น ท่านเยซูมีบทบาทที่น้อยกว่าท่านมูฮัมหมัดเยอะมาก

 

แม้กระทั่งท่านเยซูได้ทำหน้าที่รับผิดชอบสำหรับหลักจริยธรรมและศีลธรรมของ ศาสนาคริสต์ (ซึ่งมีหลายอย่างที่แตกต่างจากศาสนาของชาวยิว) ท่านเซนต์ปอลเป็นผู้ที่ เปรียบเหมือนกับเสาหลักของการพัฒนาหลักคริสต์ศาสนา ท่านเป็นผู้นำในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา และเป็นผู้เขียนส่วนใหญ่ในคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพันธสัญญาใหม่

ประการที่สองนั้นคือ ท่านมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งทางด้านอิสลามศาสนศาสตร์, หลักจริยธรรม และหลักคุณธรรม นอกเหนือจากนี้แล้วท่านยังมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง ในการเชิญชวนผู้คน ให้มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม และเป็นผู้ก่อตั้งหลักการปฏิบัติ ในทางศาสนาอิสลามอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นผู้เขียนคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม นั้นคือคัมภีร์กุรอาน ซึ่งเป็นการรวบรวมพระพจนาถที่เที่ยงธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า ท่านมูฮัมหมัดมีความ เชื่อมั่นว่า พระองค์อัลเลาะห์ได้ประทานสาสน์ลงมาโดยตรงถึงท่าน

ได้มีการลงบันทึกสาสน์หรือโองการทั้งหมดไว้ ในช่วงเวลาที่ท่านมูฮัมหมัดยังมีชีวิตอยู่ (สาวกหลายๆ ท่านพากันท่องจำโองการเหล่านั้นทุกๆ ถ้อยคำอย่างไม่ผิดเพี้ยน และ ต่างบันทึกบทต่างๆ ลงบนหนังสัตว์ กระดูก หรือสิ่งอื่นๆ) และได้มีการรวบรวมกัน เป็นเล่มเดียวอย่างเป็นทางการ หลังจากท่านมูฮัมหมัดเสียชีวิตไปได้ไม่นานนัก ดังนั้น คัมภีร์กุรอานจึงถือว่า เป็นคัมภีร์ที่แสดงถึงคำสอนของท่าน และเป็นการบันทึก ตรงตามคำพูดที่ท่านได้เคยกล่าวไว้เช่นนั้นจริงๆ โดยไม่มีการบิดเบือนใดๆทั้งสิ้น เมื่อเปรียบ เทียบกับหลักฐานรายละเอียดคำสอนของท่านเยซูนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการรวบรวม รายละเอียดดังกล่าวหลงเหลืออยู่เลย

เนื่องจากคัมภีร์กุรอานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิม เช่นเดียวกันกับที่คัมภีร์ไบเบิ้ลเป็น สิ่งสำคัญสำหรับชาวคริสต์ เมื่อกล่าวถึงอิทธิพลของท่านมูฮัมหมัด โดยมีสื่อซึ่งเป็นคัมภีร์กุรอานนั้น ปรากฏว่าท่านมีอิทธิพล อย่างมหาศาลต่อสาวกของท่านมีความเป็นไปได้ที่จะกล่าวว่า ความเกี่ยวข้องในเรื่องอิทธิพลที่ท่านมูฮัมหมัด มีต่อศาสนาอิสลามนั้นมี ความยิ่งใหญ่ กว่าความมีอิทธิพลของการรวมตัวกันระหว่าง ท่านเยซูกับเซนต์ปอลใน คริสต์ศาสนาเสียอีก ถ้ากล่าวกันถึงเรียกในแง่เกี่ยวกับ ศาสนาเพียงแง่เดียว ดูเหมือนว่าท่านมูฮัมหมัดมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เทียบเท่ากับท่านเยซู

นอกจากนี้แล้ว ท่านมูฮัมหมัด(ไม่เหมือนท่านเยซู) เป็นทั้งผู้นำทางด้านทางโลก และเป็น ผู้นำทางด้านศาสนาในเวลาเดียวกัน ท่านได้กลายเป็นแรงผลักดันที่อยู่ เบื้องหลังชัยชนะ ของชาวอาหรับ ที่บังเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านน่าจะได้ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้นำทาง การเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุด ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถเทียบเคียงท่านได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้

เกี่ยวกับหลายเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาจมีคนกล่าวได้ว่า เหตุการณ์เช่นนั้นไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงมันไปได้เลย และมันน่าที่เกิดขึ้นได้ที่พวกเขา สามารถมีชัยชนะ และมีความเป็นเอกราชได้โดยปราศจากผู้นำทางการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นอาณานิคมอเมริกาใต้ อาจได้รับชัยชนะโดย เป็นอิสระจากสเปน แม้ว่าไซมอน โบลิวา ไม่เคยที่จะมีชีวิตอยู่เลย

แต่นี้ไม่สามารถที่จะกล่าวเกี่ยวกับชัยชนะหลายครั้งของพวกชาวอาหรับได้เหมือนกันกับเหตุกาณ์ชัยชนะของชาวอเมริกาใต้ ไม่มีมีความคล้ายคลึงกันที่ได้เกิดขึ้นก่อน การมาของท่านมูฮัมหมัด และไม่มีเหตุผลใดๆ ที่สามารถทำให้ผมเชื่อได้เลยว่า ชัยชนะจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขา โดยปราศจากผู้นำอย่างท่านมูฮัมหมัด

อ่านต่อหน้า 4 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย