ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นกระบอก

นาวสาวนภัสวรรณ บุญนิธี หลักสูตรและการสอน รุ่น 7

หุ่นกระบอกเพชรบุรี

หุ่นกระบอกเพชรบุรี คณะสี่พี่น้อง (คณะนางประนอม อินทรเนตร) เป็นหุ่นกระบอกพื้นบ้านคณะเดียวของจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงแสดงยู่ นางประนอมเคยแสดงละครชาตรีมาก่อน ต่อมาคุณยายสาหร่ายซึ่งมีความชำนาญในการเชิดหุ่นกระบอกและเป็นญาติห่างๆของนางประนอมได้ชวนให้มาฝึกเชิดหุ่นกระบอก    

นางประนอมฝึกการเชิดหุ่นกระบอกได้เพียง 2 เดือน ยายสาหร่ายก็ถึงแก่กรรม นางประนอมจึงได้จัดตั้งคณะหุ่นกระบอกขึ้น โดยได้รับหุ่นกระบอกเป็นมรดกตกทอดจากยายสาหร่ายจำนวน 2 ตัว และได้สร้างหุ่นขึ้นใหม่ ปัจจุบันมีหุ่น 8 ตัวหมุนเวียนกันแสดงในเรื่องต่างๆ เพราะตัวหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้    ปัจจุบันนางประนอมมีผู้ร่วมคณะจำนวน 6 คน รับงานแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการติดต่อ แต่ไม่บ่อยครั้งนัก เนื่องจากความสนใจในมหรสพแขนงนี้ซบเซาลง

หุ่นไทย
สมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2121-2246)
สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2246-พ.ศ.2310)
สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-พ.ศ.2325)
สมัยรัตนโกสินทร์
หุ่นของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
กำเนิดของหุ่นกระบอก
หุ่นนายวิง
หุ่นจางวางต่อ
หุ่นจางวางทั่ว
หุ่นกระบอกนายเปียก
หุ่นนายเบี้ยว
หุ่นกระบอกนายปั้น
ลักษณะหุ่นกระบอก
ศีรษะหุ่น
ลำตัวหุ่นกระบอก
มือของหุ่นกระบอก
เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นกระบอก
วิธีเชิดหุ่นกระบอก
การโหมโรง
การแสดง
การบรรเลงและการขับร้อง
การพากย์หุ่น
โรงหุ่นกระบอก
ฉากหุ่นกระบอก
เครื่องประกอบฉาก
เรื่องหุ่นกระบอกที่นิยมแสดง
โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอก
การบูชาครูก่อนการแสดงหุ่น
การบูชาครูของวงปี่พาทย์ก่อนการแสดงหุ่น
ความเชื่อและประเพณีในการแสดงหุ่น
หุ่นกระบอกคณะครูชื้น สกุลแก้ว
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
หุ่นกระบอกกรมศิลปากร
หุ่นกระบอกคณะรอดศิรินิลศิลป์
หุ่นกระบอกสมุทรสงคราม
หุ่นกระบอกคณะแม่เชวง อ่อนละม้าย
หุ่นกระบอกเพชรบุรี
หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ
อัตลักษณ์
วิกฤตของหุ่นกระบอกในปัจจุบัน
แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหุ่นกระบอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย