ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

หุ่นกระบอก

นาวสาวนภัสวรรณ บุญนิธี หลักสูตรและการสอน รุ่น 7

แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหุ่นกระบอก

  1. ทางด้านนโยบาย ควรจัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นกระบอกโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นกระบอก โดยจัดทำเป็นเทปบันทึกภาพการแสดงหุ่นการแสดงหุ่นกระบอกอย่างอย่างถูกต้อง และมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามรูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกอย่างสมบูรณ์ บันทึกลงบนแผ่นซีดี ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านการแสดงหุ่นกระบอกพร้อมจัดทำเป็นหนังสือและข้อมูลวิชาการออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและมอบให้สถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้สนใจ     
  2. ทางด้านการปฏิบัติ มีการ จัดนิทรรศการหรือการเสวนาให้ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นกระบอกในงานวันสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหุ่นกระบอกโดยจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปีและและจัดทำเว็บไซด์ข้อมูลด้านวิชาการเรื่องการแสดงหุ่นกระบอกในงานวันสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหุ่นกระบอกโดยจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปีและจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลด้านวิชาการเรื่องการแสดงหุ่นกระบอกเป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเว็บไซต์เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาไปทั่วโลก

หุ่นไทย
สมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2121-2246)
สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2246-พ.ศ.2310)
สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-พ.ศ.2325)
สมัยรัตนโกสินทร์
หุ่นของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
กำเนิดของหุ่นกระบอก
หุ่นนายวิง
หุ่นจางวางต่อ
หุ่นจางวางทั่ว
หุ่นกระบอกนายเปียก
หุ่นนายเบี้ยว
หุ่นกระบอกนายปั้น
ลักษณะหุ่นกระบอก
ศีรษะหุ่น
ลำตัวหุ่นกระบอก
มือของหุ่นกระบอก
เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นกระบอก
วิธีเชิดหุ่นกระบอก
การโหมโรง
การแสดง
การบรรเลงและการขับร้อง
การพากย์หุ่น
โรงหุ่นกระบอก
ฉากหุ่นกระบอก
เครื่องประกอบฉาก
เรื่องหุ่นกระบอกที่นิยมแสดง
โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอก
การบูชาครูก่อนการแสดงหุ่น
การบูชาครูของวงปี่พาทย์ก่อนการแสดงหุ่น
ความเชื่อและประเพณีในการแสดงหุ่น
หุ่นกระบอกคณะครูชื้น สกุลแก้ว
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
หุ่นกระบอกกรมศิลปากร
หุ่นกระบอกคณะรอดศิรินิลศิลป์
หุ่นกระบอกสมุทรสงคราม
หุ่นกระบอกคณะแม่เชวง อ่อนละม้าย
หุ่นกระบอกเพชรบุรี
หุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ
อัตลักษณ์
วิกฤตของหุ่นกระบอกในปัจจุบัน
แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหุ่นกระบอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย