เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ถั่วเหลือง
(Soybean)

ประโยชน์ของถั่วเหลือง
พฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง
สภาพดิน-อากาศที่เหมาะต่อการปลูกถั่วเหลือง
การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย
พันธุ์ที่ใช้ปลูก
วิธีการปลูก
การดูแลรักษา
โรคถั่วเหลือง
แมลงศัตรูถั่วเหลือง
การเก็บเกี่ยวและนวดถั่วเหลือง

ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง

การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองสามารถแยกออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้

  • ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น (Vegetative stage) แทนด้วย V
  • ระยะการเจริญเติบโตทางผลผลิต (Reproductive stage) แทนด้วย R

การนับระยะ V ให้ถือตามจำนวนข้อในต้นหลัก (main stem) ให้ดูถึงข้อที่ใบยังไม่คลี่ออก แล้วหารด้วย 2 ถ้าพบว่ามี 6 ข้อก็ได้ระยะ V3 ส่วนระยะ R เริ่มจาก R4 เริ่มนับ R4 เมื่อครึ่งหนึ่งของต้นถั่วเหลือง (50%) มีดอกบานอย่างน้อย 1 ดอก ดังนั้น

 

V0 มีใบจริงคู่แรก (simple leaves)
V1 มี 2 ข้อ (เหนือข้อใบจริงคู่แรก) และใบรวม (compound leaves) คู่แรกคลี่เต็ม
V2 มี 4 ข้อ ใบรวม 4 ชุด
V3 มี 6 ข้อ ใบรวม 6 ชุด
R4 ระยะดอกเริ่มบาน โดยต้น 50% ของทั้งหมดมีดอกบานอย่างน้อย 1 ดอก
R5 ดอกบานเต็มที่ จนถึงดอกรองจากข้อยอดสุดของลำต้นและเริ่มมีฝัก
R6 มีฝักในข้อใดข้อหนึ่งของ 4 ข้อปลายยอดของต้น
R7 ฝักใน 4 ข้อบนมีความยาวประมาณ 2 ซม.
R8 เมล็ดเริ่มพัฒนาในฝักบนข้อหนึ่งในสี่ข้อบนยอด
R9 ฝักใน R7 และ R8 มีเมล็ดโตเต็มที่
R10 ฝักเริ่มเหลือง ใบเหลือง 50% เป็นระยะแก่ทางสรีระ
R11 ฝักเป็นสีน้ำตาล 95% ของทั้งหมด เริ่มเก็บเกี่ยวได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย