เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ถั่วเหลือง
(Soybean)

ประโยชน์ของถั่วเหลือง
พฤกษศาสตร์ของถั่วเหลือง
ระยะการพัฒนาของถั่วเหลือง
สภาพดิน-อากาศที่เหมาะต่อการปลูกถั่วเหลือง
การปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย
พันธุ์ที่ใช้ปลูก
วิธีการปลูก
การดูแลรักษา
โรคถั่วเหลือง
แมลงศัตรูถั่วเหลือง
การเก็บเกี่ยวและนวดถั่วเหลือง

สภาพดิน-อากาศที่เหมาะต่อการปลูกถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองเหมาะสำหรับที่จะปลูกในเขตอบอุ่นหรือกึ่งร้อนมากกว่าเขตร้อน ทั้งนี้เพราะต้นกำเนิดเดิมของพืชนี้อยู่ในเขตอบอุ่นนั่นเอง ความปรวนแปรของอากาศและฤดูปลูกมีผลต่อพืชนี้อย่างมาก จนมองกันว่าเป็นพืชที่มีขอบเขตการปรับตัวค่อนข้างแคบ อย่างไรก็ดีพืชนี้อาจปลูกในเขตร้อนก็ได้ แต่ผลิตอาจไม่สู้ดีนัก อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปลูกในเขตร้อนได้ผลน้อยคือการไวต่อแสงและอุณหภูมิของถั่วเหลือง (photo-thermosensitivity) ถั่วเหลืองเป็นพืชวันสั้น เมื่อวันสั้นลงกว่า 13 ชั่วโมงโดยประมาณก็จะมีการออกดอก แต่ถ้ากลางวันยาวกว่านี้เรื่อยไปก็จะออกดอกช้าลงหรือไม่มีการออกดอก แต่จะเป็นการเจริญทางด้านลำต้นกิ่งใบ ดังนั้นในแถบร้อนซึ่งมักมีกลางวันสั้นกว่านี้ ก็มีช่วงให้ถั่วเจริญทางด้านลำต้น กิ่ง ใบ น้อย แต่จะออกดอกเร็ว จึงให้ดอกน้อยและผลผลิตต่ำ นอกจากนั้นในอุณหภูมิต่ำ ๆ ถั่วเหลืองออกดอกช้ากว่าในอุณหภูมิสูง ๆ โดยความสลับซับซ้อนทางสรีรวิทยาของถั่วเหลืองนี่เอง จึงควรได้มีการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสำหรับแต่ละท้องที่ปลูกโดยตรง การนำพันธุ์มาจากต่างประเทศหรือท้องที่ปลูกอื่นมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย