วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม

  แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิด
  ปัญหาเรื่องการจัดการเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และเซลล์ต้นกำเนิด
  ตัวอย่างนโยบายของประเทศต่างๆ
  ความเคลื่อนไหวและการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
  สถานการณ์ทางด้านกฎหมายในประเทศ

ปัญหาเรื่องการจัดการเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และเซลล์ต้นกำเนิด

การจัดการ
เมื่อไข่และอสุจิผสมกันและเป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนเพียงจำนวนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการเจริญพันธุ์ และมีตัวอ่อนเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อเป็นมนุษย์ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัย หรือใช้เพื่อการรักษา (โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด) แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย

ประเด็นพิจารณา
เช่นเดียวกับข้อพิจารณาความคุ้มครองตามกฎหมายของตัวอ่อนโดยปกติ ซึ่งต้องพิจารณาในส่วนของกระบวนการทำลาย หรือการนำไปใช้หรือศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม และใครควรเป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเหล่านี้

การฝาก
สืบเนื่องจากประเด็นข้างต้น ในกรณีตัวอ่อนที่เหลือจากการนำไปผสมเทียม หรือการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ ซึ่งปัจจุบันมีการรับฝากไว้เผื่อใช้ในอนาคตหรือใช้สำหรับเจ้าของเซลล์ต้นกำเนิดในอนาคต

ประเด็นพิจารณา
การฝากตัวอ่อนหรือเซลล์ต้นกำเนิดโดยมีค่าธรรมเนียมการฝาก เมื่อไม่จ่ายค่าธรรมเนียมตามกำหนด และไม่แสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าต้องการตัวอ่อนหรือเซลล์ต้นกำเนิดนั้นคืนหรือไม่ ผู้รับฝากจะดำเนินการอย่างไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หรือให้ผู้ฝากแสดงเจตนารมณ์ว่าจะให้แก่ผู้รับฝากไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่ เป็นต้น

การซื้อขาย
ประเด็นที่ควรพิจารณาเนื่องจากมีข้อถกเถียงที่เกิดจากสัญญาให้ หรือซื้อขาย โดยเทียบกับการขายอวัยวะมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้เนื่องจากการซื้อขายอวัยวะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม แต่จากข้อยกเว้นในส่วนประกอบบางอย่างของร่างกายที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ และมิได้ลดคุณค่าหรือความเป็นมนุษย์ลง สามารถให้ซื้อขายได้ เช่น ซื้อขายผม น้ำนม

ประเด็นพิจารณา
ข้อยกเว้นตามกฎหมายสามารถปรับใช้กับเซลล์สืบพันธุ์ด้วยหรือไม่ ด้วยเหตุที่เป็นส่วนที่ร่างกายสามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ และขณะนี้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทำให้เกิดตัวอ่อนเกินความต้องการอยู่จำนวนหนึ่ง ตัวอ่อนเหล่านี้เมื่อสามารถนำไปทำประโยชน์ได้สามารถซื้อขายได้หรือไม่ ในกรณีคุณค่าของความเป็นมนุษย์จะมีข้อพิจารณาอย่างไร และสำหรับสัญญาซื้อขาย หรือการซื้อขายทางอ้อม สมควรได้กระทำได้หรือไม่ และหากอนุญาตให้ทำได้ จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ ควรมีข้อกำหนดในเรื่องนี้อย่างไร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย