วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา

การสกัด DNA (DNA Extraction)

คือการสกัดเอา DNA ซึ่งส่วนใหญ่ (99%) อยู่ภายใน nucleus ของเซลล์ออกมา เพื่อนำมาใช้ศึกษาในสิ่งที่ต้องการต่อไป เราสามารถจะสกัดสารพันธุกรรม (DNA) ได้จากตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือเซลล์ทุกชนิด แต่จะต้องเป็นเซลล์ที่มี nucleus เท่านั้น โดยทั่วไปนิยมสกัด DNA จากตัวอย่างเลือด (5-10 ml) หรือจากเนื้อเยื่อที่ต้องการตรวจอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อ, ผิวหนัง เป็นต้น

การสกัด DNA ของเซลล์ทำได้โดยนำเนื้อเยื่อนั้นมาตัดให้เป็นชิ้นที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นนำมาย่อยด้วยเอนไซม์ proteinase K และ sodium dodecyl sulfate (SDS) ซึ่งทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ และเยื่อหุ้ม nucleus แตกออก DNA จะถูกปล่อยออกจาก nucleus มาอยู่ในสารละลายนั้น จากนั้นนำสารละลายมาปั่น เพื่อแยกเอาเศษของเซลล์ออก DNA จะละลายอยู่ในส่วนน้ำ หลังจากนั้นจึงนำมาตกตะกอนด้วยเกลือและ alcohol ต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย