วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis

ถึงแม้ว่า electrophoresis จะสามารถกระทำได้ในสารละลาย แต่จะเป็นการสะดวกกว่าเป็นอย่างมากถ้าเราให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ในตัวกลางที่เรากำหนดให้ แทนที่จะเคลื่อนที่ในสารละลาย

ตัวกลางที่นิยมใช้มี 2 ประเภท คือ

  1. paper electrophoresis ซึ่งนิยมใช้ในการแยกสารที่เป็นส่วนผสมของโมเลกุลที่มีประจุและมีขนาดเล็กโดยใช้กระดาษ (ส่วนมากเป็นกระดาษกรอง) นำมาทำให้เปียกด้วยสารละลายที่มีการควบคุม pH และนำมาวางไว้ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว จากนั้นนำสารที่ต้องการจะแยกโมเลกุลต่างๆออกจากกัน ไปหยดที่ตำแหน่งที่กำหนดบนกระดาษนั้น เมื่อเปิดสนามไฟฟ้า และปล่อยให้เคลื่อนที่เป็นเวลาพอเหมาะแล้ว จึงนำเอากระดาษนั้นมาทำให้แห้ง ย้อมสี และเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของสารมาตรฐานที่เราทราบ ทำให้เราสามารถศึกษาโมเลกุลต่างๆ เหล่านั้นได้ หรือถ้าใช้สารกัมมันตรังสี ก็จะเอาไปประกบกับ film x-ray เป็นต้น
  2. gel electrophoresis คือ การใช้วุ้นเป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนและกรดนิวคลีอิก วุ้นประกอบไปด้วยเนื้อวุ้นและสารละลายที่เหมาะสม และจะถูกหล่อเป็นแบบอยู่ระหว่างแผ่นกระจก 2 แผ่น เนื้อวุ้นที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ polyacrylamide ซึ่งเป็น cross-linked polymer ที่ละลายน้ำได้ และ agarose ซึ่งเป็น polysaccharide ในเนื้อวุ้นที่หล่อเป็นแบบมีคุณสมบัติเป็นรูพรุนอยู่ภายใน จากนั้นเนื้อวุ้นจะถูกนำไปตั้งไว้ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว สารละลายที่เราต้องการศึกษาจะถูกหยดลงไปในเนื้อวุ้นและเมื่อเราเปิดกระแสไฟฟ้า โมเลกุลในสารละลายนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่ ถ้าปัจจัยอื่นๆเหมือนกัน โมเลกุลใหญ่กว่าก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วน้อยกว่า ยิ่งใช้เวลานานขึ้นก็จะเคลื่อนที่แยกกันได้ชัดเจนขึ้น เมื่อได้เวลาพอเหมาะ ก็จะปิดกระแสไฟฟ้าและ นำวุ้นออกมาจากแผ่นกระจก แล้วนำไปย้อมสีหรือประกบกับ film x-ray ต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย