วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)

ในปี 1975 E.M. Southern ได้ใช้วิธีเคลื่อนย้าย DNA ซึ่งอยู่ภายใน agarose ให้ไปอยู่บนแผ่น nitrocellulose โดยจะทำการ denature DNA ที่แยกขนาดแล้ว และอยู่ในเนื้อวุ้น agarose ให้ได้ single-stranded DNA โดยการทำ alkaline denaturation ก่อน จากนั้นจึงเคลื่อนย้าย single-stranded DNA จาก agarose gel ไปยังแผ่น nitrocellulose และทำการเชื่อมต่อ single-stranded DNA เข้ากับแผ่น nitrocellulose อย่างถาวร วิธีนี้จึงได้ชื่อว่า “Southern blotting” หรือ “Southern transfer”

เมื่อต้องการศึกษา DNA นั้น ก็จะนำแผ่น nitrocellulose ซึ่งขณะนี้มี DNA เหมือนกับ DNA ที่เคยอยู่บน agarose gel ทุกประการ มา hybridize กับ DNA probe ที่ได้รับการติดสลากสารรังสีและ heteroduplex ก็จะถูกตรวจสอบได้โดยการนำแผ่น nitrocellulose ที่ได้รับการล้างเอา probe ที่เป็นส่วนเกินออกแล้วมาประกบกับแผ่น x-ray film

นอกจากนั้น เทคนิคนี้ยังได้รับการดัดแปลง เช่น ถ้าเป็นการทำ hybridization ระหว่าง DNA และ RNA เกิด DNA-RNA hybrid duplexes เราเรียกว่า “Northern blotting” แต่ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายโปรตีนออกจาก gel ไปยังแผ่น nitrocellulose เพื่อที่จะทำการศึกษาต่อไปเราเรียกว่า “Western blotting”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย