วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

DNA Probe และ Hybridization

DNA ตรวจสอบ (DNA Probe) คือ DNA สายเดี่ยวที่สามารถที่จะสร้างพันธะและจับคู่กับ DNA สายเดี่ยว หรือจับกับ RNA ที่มีลำดับเบสที่ complementary กัน ขั้นตอนที่จับกันนี้เรียกว่า reanneal หรือ hybridization ตัวตรวจสอบนี้อาจจะมีขนาดได้ตั้งแต่ 10 ถึง 1000 bp และสามารถใช้ค้นหา DNA หรือ RNA ที่มีลำดับเบสที่ complementary กันในท่ามกลาง DNA อื่นๆ ได้ DNA ตรวจสอบนี้จะต้องถูกติดสลากให้สามารถติดตามได้ โดยอาจจะติดสลากด้วยสารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น

การที่ DNA เส้นคู่ถูกทำให้แยกเป็น DNA เส้นเดี่ยว 2 เส้นได้ เราเรียกว่า DNA เส้นคู่นั้นถูก “denature” ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความร้อนหรือภาวะเป็นด่างแรง ถ้าภาวะที่ทำให้ DNA ถูก denature เปลี่ยนไป เช่น อุณหภูมิลดลง หรือภาวะความเป็นด่างหายไป DNA ที่แยกออกจากกันก็อาจจะกลับมาเป็น DNA เส้นคู่ได้อีก เราเรียกการกลับมาเป็นเส้นคู่ของ DNA 2 เส้นเดิม ว่า “reanneal” หรือ “renature” แต่ถ้า DNA เส้นเดี่ยวนั้นไปรวมกับ DNA เส้นเดี่ยวอื่นที่ complementary กัน เราเรียกการรวมกันเป็นเส้นคู่นี้ว่า “hybridization”

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย