วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

เทคนิค DNA cloning

DNA หรือ gene cloning คือการตัดต่อชิ้นส่วน DNA จาก chromosome หรือ gene ของสิ่งมีชีวิตใดๆ มาต่อกับ DNA พาหะ (cloning vector) ในหลอดทดลอง โดยที่ DNA พาหะนี้ คือโมเลกุล DNA ซึ่งมีความสามารถที่จะแบ่งตัวได้ (replicate) เมื่ออยู่ใน host cell ซึ่งเป็นแบคทีเรีย การเชื่อมต่อชิ้นส่วนของ DNA เข้ากับ cloning vector นี้ ทำให้ได้ recombinant DNA (DNA ลูกผสม) เกิดขึ้น และโมเลกุลของ recombinant DNA จะถูกนำเข้าไปใน host cell ซึ่งอาจเป็น E. coli (Escherichia coli), yeast, เซลล์สัตว์หรือเซลล์พืช เมื่อมีการเพิ่มจำนวนของ host cell ก็จะเป็นผลทำให้เกิดการแบ่งตัว (replicate) ของ recombinant DNA ที่ถูกนำเข้าไปใน host cell นั้น เป็นผลให้มีการเพิ่มจำนวนของส่วนของ DNA ที่นำมาต่อกับ cloning vector นั้นด้วย ทำให้เราสามารถที่จะศึกษาส่วนของ DNA นั้นๆได้

ขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญในการทำ DNA cloning มีดังนี้ คือ

1. การเตรียม DNA ส่วนที่ต้องการจะทำการ clone และการเตรียม cloning vector
2. การเชื่อมต่อกันระหว่างชิ้นส่วนของ DNA กับ cloning vector
3. การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell
4. การคัดเลือกเชื้อที่มีส่วนของ DNA ที่ต้องการ

การเตรียม DNA และ cloning vector

DNA ที่สกัดได้จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการจะศึกษาและ cloning vector จะถูกนำมาตัดด้วย restriction enzyme ชนิดเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีของ cloning vector cloning vector ที่ดีควรจะมีลักษณะคือ

1. มี origin of replication
2. มี marker ที่สามารถใช้เป็นตัวคัดเลือกคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการ
3. มีตำแหน่งของ restriction site

Cloning vector ที่นิยมใช้ แบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ

1. Plasmid ใช้ในการ clone DNA ขนาดประมาณ 1-10 kb
2. Bacteriophage ’’ ’’ 16-20 kb
3. Cosmid ’’ ’’ 24-45 kb

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย