วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA

การเชื่อมต่อ (ligation) ชิ้นส่วน DNA กับ DNA พาหะให้ได้ rDNA (recombinant DNA) จะทำได้โดยใช้เอนไซม์เชื่อมต่อ คือ เอนไซม์ ligase ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้คือ T4 DNA ligase เอนไซม์นี้จะสามารถเชื่อมต่อ DNA สายคู่ โดยสร้างพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ ระหว่างปลาย DNA ที่มีหมู่ 5’ phosphate กับหมู่ 3’ hydroxyl end ซึ่งเอนไซม์ ligase นี้จะสามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าปลายของสาย DNA สายคู่นั้นจะอยู่ในรูปที่เป็น sticky end (ปลายสาย DNA สายคู่นี้มีสาย DNA ที่อาจเป็นปลาย 5’ หรือ 3’ ยื่นออกมา) หรือ blunt end (คือ ปลาย DNA มีcomplementary base เสมอกันไม่มีนิวคลีโอไทด์ใดๆ ยื่นออกมา) ในการเชื่อมต่อด้วย ligase จะเชื่อมต่อปลาย blunt end เข้าด้วยกันได้ในทุกกรณีไม่ว่า blunt end นั้นจะเกิดมาจากวิธีการใด ตราบใดที่มีหมู่ 5’ phosphate และหมู่ 3’ hydroxyl end แต่ในกรณีที่ปลายเป็น sticky end นั้น ligase จะเชื่อมต่อได้เมื่อเบสปลายทั้งสอง complementary กันเท่านั้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย