วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เทคนิคทางอณูชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา
Electrophoresis
Paper electrophoresis และ Gel electrophoresis
การเคลื่อนย้าย DNA จากแผ่นวุ้นลงไปบนกระดาษ (DNA Blotting)
DNA Probe และ Hybridization
Restriction Endonuclease
การเพิ่มจำนวน DNA โดยวิธี PCR (Polymerase chain reaction)
เทคนิค DNA cloning
การเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA กับ cloning vector เพื่อให้ได้ recombinant DNA
การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)
การคัดเลือก clone ที่มี gene ที่ต้องการ
เทคนิคในการตรวจสอบ DNA (DNA identification)
เทคนิคในการหา DNA sequence
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ให้ผลผลิตที่ใช้ในทางการแพทย์
หนังสืออ้างอิง

การนำ recombinant DNA เข้าสู่ host cell (transformation)

การนำ rDNA เข้าสู่ host cell หรือที่เรียกว่า transformation เป็นขบวนการที่จะนำ DNA สายผสมที่เราทำการตัดต่อในหลอดทดลองเข้าสู่เซลล์ การที่เราสามารถใส่ plasmid เข้าไปใน host cell ได้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถศึกษาแยกแยะและเพิ่มการผลิต ผลิตผลของยีนหลายชนิดที่เราต้องการได้ เซลล์ที่นิยมนำมาใช้เป็น host cell ได้แก่ เซลล์แบคทีเรีย เซลล์ยีสต์ และ mammalian cell เป็นต้น

เชื้อแบคทีเรียที่ใช้เป็น host cell มีอยู่หลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากคือ E. coli ซึ่งเป็นเชื้อที่เรารู้พื้นฐานทางพันธุกรรมและรู้หน้าที่ของยีนต่างๆ มากที่สุด การที่จะใส่ rDNA เข้าไปในเซลล์ จะต้องปรับสภาพเซลล์ให้เหมาะสมที่จะรับ rDNA เสียก่อน เซลล์ที่ถูกปรับสภาพให้เหมาะสมที่จะรับ plasmid นี้เรียกว่า competent cells การทำให้เซลล์ E. coli เป็น competent cells ทำได้โดยการแช่เซลล์ในสารละลาย CaCl2 ที่อุณหภูมิต่ำ นอกจากนั้นพบว่าถ้ามี MgCl2 อยู่ด้วยจะยิ่งช่วยเพิ่ม transformation ได้ดีขึ้น นอกจากสารละลายดังกล่าวแล้ว dimethyl sulfoxide และ rhubidium chloride ก็เป็นสารที่เหนี่ยวนำ ให้เซลล์เป็น competent cells ได้ดี และทำให้มีประสิทธิภาพใน transformation สูง จากนั้นจึงนำ host cell เหล่านี้ ไปเลี้ยงในวุ้นเลี้ยงเชื้อที่มีคุณสมบัติให้ host cell ที่มี rDNA อยู่ภายในสามารถเจริญเติบโตได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย