ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ

โครงสร้างภายในของโลก
เปลือกโลก
การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร
สัดส่วนระดับความสูงของภูมิประเทศของโลก
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป
ตารางเวลาทางธรณีวิทยา
การแปรโครงสร้างแบบแผ่นลากเลื่อนลอยของทวีป

การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร

ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่หนึ่ง (Firat order feature) คือ ทวีปและแอ่งสมุทร จากลูกโลก หรือแผนที่สามารถคำนวณได้ว่าเปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินมีประมาณร้อยละ 29 ส่วนที่เป็นมหาสมุทรมีประมาณร้อยละ 71 สมมุติว่ามีการระบายน้ำออกไปจากมหาสมุทรของโลก ก็พบว่าบริเวณที่ล้อมรอบทวีปอยู่นั้นเป็นเขตน้ำตื้น มีความลึกไม่เกิน 600 ฟุต (800 เมตร) พื้นที่บริเวณนี้เรียกว่า ไหล่ทวีป (Continental shelf) จากความลึกของทะเลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพันๆ ฟุต ณ ระดับนี้สมมุติว่าถึงระดับน้ำทะเลแล้ว จะมีผลทำให้พื้นที่ของทวีปเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 35 และแอ่งสมุทรจะมีพื้นที่ลดลงร้อยละ 65


รูปวัฏจักรธรณีวิทยาเกิดจากกระบวนการแปรสภาพเปลือกโลกโดยกระทำร่วมของวัฎจักรของน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย