ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ

        เนื่องจากมนุษย์อาศัยบนผิวโลกและทำมาหากินอยู่บนผิวโลก มนุษย์ส่วนมากจึงมีความรู้สึกว่าการศึกษาลักษณะเปลือกโลกในระดับลึกเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นน้อย การศึกษาทางธรณีภายในโลกที่สำคัญ เช่น โครงสร้างของทวีป ลักษณะภูมิประเทศใต้ท้องทะเล และปรากฏการณ์ทางธรณีประวัติในยุคทางธรณีโบราณ ทั้งนี้เพราะว่าสิ่งกล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลชีวิตในปัจจุบันมนุษย์เชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงน้อยมาก แต่ว่าสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องการทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในโลก และมีส่วนสำพันธ์กับมนุษย์ทุกรูปแบบจำเป็นต้องศึกษา เพราะมีปรากฏการหลายอย่าง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเลื่อนลอยของทวีปที่เป็นปรากฏ


รูปไดอะแกรมแสดงเทคนิคและวิธีการทางจีโอฟิสิกส์ในการสำรวจโครงสร้างภายในของโลก

โครงสร้างภายในของโลก
เปลือกโลก
การกระจายของทวีปและแอ่งสมุทร
สัดส่วนระดับความสูงของภูมิประเทศของโลก
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองของแอ่งสมุทร
ลักษณะภูมิประเทศลำดับที่สองบนทวีป
ตารางเวลาทางธรณีวิทยา
การแปรโครงสร้างแบบแผ่นลากเลื่อนลอยของทวีป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย