Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การเล่นคอนของไทยโซ่ง

         การเล่นคอน ภาษาโซ่งเรียกว่า “อิ้นก้อน” เป็นประเพณีของหนุ่มสาวโดยเฉพาะมีการละเล่นโยนลูกช่วงและร่ายรำตามจังหวะเพลงแคนและกลอง แล้วจึงแยกนำไปพูดคุยกันเป็นคู่ ๆ ไทยโซ่งที่ผ่านวัยหนุ่มสาวมาแล้ว มักจะเคยผ่านการเล่นคอนฟ้อนแคนมาแล้ว เกือบทุกคน จนมีคำกล่าวว่า

“บ่เคยอิ้นก้อนฟ้อนแคน บ่แม่นผู้ลาว” แปลว่า ผู้ใดไม่เคยเล่นกลอน ฟ้อนแคนก็ไม่ใช่คนลาว

เหตุที่ทุกคนเคยเล่นคอนฟ้อนแคนมาก่อนนี้เอง ทำให้ชาวไทยโซ่งมักได้แต่งงานกับพวกเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คือแต่งงานในระหว่างพวกที่เคยเล่นคอนด้วยกันมาก่อนนั่นเอง หรือกล่าวได้ว่าประเพณีเล่นคอนเป็นการช่วยให้ ชาวไทยโซ่งรักษาเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้หนุ่มสาวชาวไทยโซ่งต่างถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกัน และอาจ แต่งงานกันและมักไม่หย่าร้างกันง่าย ๆ

เทศกาลที่นิยมเล่นคอนมักจะเป็นช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยว ในราวเดือน 4 เดือน 5 การเล่นคอนแบ่งเป็น 2 อย่างคือ เล่นแบบธรรมดาวันเดียวเลิก และเล่นแบบติดต่อกันหลาย ๆ วัน เคลื่อนย้ายไปตามหมู่บ้านติดต่อกันเป็นรายเดือนก็มี

วิธีเล่นคอน
การอยู่ข่วงหรือการลงข่วง

 

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com