ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การเล่นคอนของไทยโซ่ง

         การเล่นคอน ภาษาโซ่งเรียกว่า “อิ้นก้อน” เป็นประเพณีของหนุ่มสาวโดยเฉพาะมีการละเล่นโยนลูกช่วงและร่ายรำตามจังหวะเพลงแคนและกลอง แล้วจึงแยกนำไปพูดคุยกันเป็นคู่ ๆ ไทยโซ่งที่ผ่านวัยหนุ่มสาวมาแล้ว มักจะเคยผ่านการเล่นคอนฟ้อนแคนมาแล้ว เกือบทุกคน จนมีคำกล่าวว่า

“บ่เคยอิ้นก้อนฟ้อนแคน บ่แม่นผู้ลาว” แปลว่า ผู้ใดไม่เคยเล่นกลอน ฟ้อนแคนก็ไม่ใช่คนลาว

เหตุที่ทุกคนเคยเล่นคอนฟ้อนแคนมาก่อนนี้เอง ทำให้ชาวไทยโซ่งมักได้แต่งงานกับพวกเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คือแต่งงานในระหว่างพวกที่เคยเล่นคอนด้วยกันมาก่อนนั่นเอง หรือกล่าวได้ว่าประเพณีเล่นคอนเป็นการช่วยให้ ชาวไทยโซ่งรักษาเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้หนุ่มสาวชาวไทยโซ่งต่างถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกัน และอาจ แต่งงานกันและมักไม่หย่าร้างกันง่าย ๆ

เทศกาลที่นิยมเล่นคอนมักจะเป็นช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยว ในราวเดือน 4 เดือน 5 การเล่นคอนแบ่งเป็น 2 อย่างคือ เล่นแบบธรรมดาวันเดียวเลิก และเล่นแบบติดต่อกันหลาย ๆ วัน เคลื่อนย้ายไปตามหมู่บ้านติดต่อกันเป็นรายเดือนก็มี

วิธีเล่นคอน
การอยู่ข่วงหรือการลงข่วง

 

บรรณานุกรม

  • จิรัชฌา วิณิช. (2541). การทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตก เพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ้านลาวโซ่ง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • สุมิตร ปิติพัฒน์, บัณฑร อ่อนดำ และพูนสุข ธรรมาภิมุข. (2521). ลาวโซ่ง วิถี ชีวิต พิธีกรรม ชุมชน เพชรบุรี. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • อรไทย ผลดี, อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, วิภากร วงศ์ไทย, ทัศนาลัย บูรพาชีพ และ วิไลศักดิ์ กิ่งดำ. (ม.ป.ป). ภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า ไทย. สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  • อัมรินทร์ แรงเพ็ชร. (2545). วงปี่ไม้แมน : ดนตรีในพิพิธเสนของชาวลาวโซ่ง ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. คณะศิลปะศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล.
  • บุญยง ชื่นสุวิมล. (2546). การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • พิสมัย เอี่ยมกิจ. (2550). การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลาวโซ่งเขตตำบลดอนคลัง จังหวัด ราชบุรี. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง. 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย