ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้

จิตนิยม (Idealism)
สัจนิยม (Realism)
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)

จิตนิยม (Idealism)

จิตนิยมเป็นความนิยมเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของปรัชญา โดยเริ่มตั้งแต่เริ่มปรากฏมีมนุษย์ สามารถเข้าไปปรากฎการณ์ของธรรมชาติ ความคิดเรื่องจิตนิยมนี้เริ่มเข้าสู่จิตของมนุษย์เมื่อมนุษย์มีความเชื่อว่า ธาตุอันดำรงอยู่อย่างแท้จริงมีลักษณะเป็นวิญญาณ นักปรัชญากลุ่มจิตวิทยานี้เป็นแนวความคิดที่ได้มาจากจอร์จ เบริคเลย์ (George Berkley) โดยตรงเบริคเลย์ได้พยายามปรับปรุงแนวความคิดของพวกประจักษ์นิยมด้วยกันจนกลายเป็นพวกจิตนิยมเชิงอัตวิสัย (Subjective Idealism) เบริคเลย์เห็นว่าสสารที่ล็อคพูดถึงนั้นเพียงการรวมตัวของคุณสมบัติแท้และคุณสมบัติประกอบเข้าด้วยกัน แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงที่จิตเรารับรู้หรือเห็นว่ามันมีอยู่เท่านั้น สิ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาวะที่จิตรับรู้เอง มันมิได้มีอยู่อย่างแท้จริงอะไรเลย จากการที่เห็นว่าสิ่งภายนอกทั้งหมอนั้นมิได้มีอยู่อย่างแท้จริงจึงถูกเรียกว่าจิตนิยมเชิงอัตวิสัย เบริคเลย์ไม่ยอมรับคุณสมบัติแท้จริงของวัตถุ เช่น การกินเนื้อที่กับคุณสมบัติประกอบของวัตถุ เช่น สี ของวัตถุเป็นคนละสภาวะ เพราะทั้งสองอย่างต่างก็เป็นเพียงการรับรู้ของจิต และเบริคเลย์ ยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ล็อคเรียกว่าสสาร (วัตถุ) หรือสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้ของเรานั้นเป็นความเพ้อฝัน เพราะเราจะยอมรับความมีอยู่ของสิ่งที่อยู่เหนือการสัมผัสได้อย่างไร สิ่งที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเรานั้นมีสภาพเป็นจิตหรือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นทั้งหมด

จิตนิยมเป็นทฤษฎีให้ความสำคัญแก่ความคิดมากกว่าข้อเท็จจริง จิตนิยมแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ

  1. จิตนิยมเชิงอัตวิสัย (Suvjective Idealism) จิตนิยมเชิงอัตวิสัยเชื่อว่า สิ่งที่เรารู้ทั้งปวงขึ้นอยู่กับผู้รู้กับผู้รู้หรือขึ้นอยู่กับจิตนั้นเอง นักปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัยคือ จอร์จ เบริคเลย์
  2. ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenalism) ปรากฎการณ์นิยมเชื่อว่า ความรู้ที่เป็นไปได้นั้น คือ ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เท่านั้น วัตถุเป็นสิ่งเดียวกันกับปรากฏการณ์ ความมีอยู่ของวัตถุ และคุณสมบัติของวัตถุจึงขึ้นกับผู้รับรู้ หรือการที่มันถูกรู้ สิ่งที่ปรากฏในสภาพที่ปรากฏการณ์ของสิ่งที่นั้นนั่นเอง คือวัตถุนั้นหรือสิ่งนั้น ความรู้เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งนั้นเป็นความรู้ตรงและขึ้นอยู่กับความคิดของจิต นักปรัชญาปรากฎการณ์นิยมคือ อิมมานูเอล คานท์
  3. จิตนิยม เชิงปรวิสัย (Objective Idealism) จิตนิยมปรวิสัยเชื่อว่า วัตถุทุกชนิดเป็นจริงด้วยตัวของมันเองแต่ไม่เป็นอิสระจากจิตใจโดยสิ้นเชิง วัตถุมิได้เป็นอิสระจากจิตคือต้องมีจิตเป็นพื้นฐานในการรู้วัตถุ แต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีจิตรับรู้วัตถุ วัตถุก็มีอยู่และอยู่ห่างที่มันเป็น (วัตถุเป็นจริงด้วยตัวของมันเอง) นักปรัชญาจิตนิยมเชิงปรวิสัยคือ จอร์จ วิลเฮลม ไฟร์ดริช ฌอเกล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย