ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การใช้แผนที่

ประวัติและความเป็นมาของแผนที่
ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
การจำแนกชนิดของแผนที่
การแสดงข้อมูลในแผนที่

การแสดงข้อมูลในแผนที่

ในการทำแผนที่ทุกชนิดนอกจากจะต้องเขียนแผนที่ให้ถูกต้องตามมาตราส่วนและทิศทางแล้วยังต้องมีวิธีการแสดงข้อมูลให้เหมาะสมด้วย เพื่อว่าผู้อ่านแผนที่จะได้สามารถเข้าใจแผนที่นั้นโดยถูกต้อง ลักษณะของข้อมูลที่นำมาแสดงในแผนที่โดยทั่วๆ ไปมีอยู่ 5 ประการด้วยกัน คือ

  1. การแสดงข้อมูลเชิงที่ตั้งและอาณาเขต
  2. การแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
  3. การแสดงข้อมูลเชิงความหนาแน่น
  4. การแสดงข้อมูลเชิงค่าเท่า
  5. การแสดงข้อมูลเชิงการเคลื่อนที่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย