สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ผัก
(Vegetables)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

 • กมล เลิศรัตน์, อรสา ดิสถาพร, สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร และ วีระ ภาคอุทัย. 2544. รายงานการประมวลความรู้
 • เรื่องผักในประเทศไทย : สถานภาพของการตลาด การผลิต และการวิจัย. สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 190 น.
 • กรมวิชาการเกษตร. 2548. ข้อมูลพืช Plant Knowledge. กรมวิชาการเกษตร. แหล่งที่มา : http://www.doa.go.th/pl_data/index.html, 17 เมษายน 2549.
 • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2543. สถิติการปลูกผักรายพืช ปีการเพาะปลูก 2520/21-2542/43. กองแผนงาน และโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ.
 • กรมส่งเสริมการเกษตร. 2548. สถิติการเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร. แหล่งที่มา : http://www.doae. go.th/data/kasetR.htm, 8 เมษายน 2549.
 • กรุง สีตะธานี และ สิริกุล วะสี. 2547. ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด. แหล่งที่มา : http://158. 108.51.13/neweto/e–book/plant/rice/soybean. pdf, 7 เมษายน 2547.
 • จานุลักษณ์ ขนบดี. 2541. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพ ฯ. 204 น.
 • บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด. 2548. Product Catalogue. East-West Seed Group. แหล่งที่มา: http://www. Eastwestseed.com, 17 เมษายน 2548.
 • ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร. 2547. Thai Vegetables. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แหล่งที่มา: http://www.ku.ac.th/Agr.Info/fruit/veget/index.html , 7 เมษายน 2547.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2535. การเกษตรของประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 176 น.
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. สถิตินำเข้าส่งออก. สำนักงานสถิติการเกษตร. แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/oae_go_th/statIm_Ex.php, 4 มีนาคม 2549.
 • สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์. 2547. ข้าวโพดกระป๋อง. แหล่งที่มา: http:158.108.51.130/neweto/e–book/ plant /rice/corn.pdf , 7 เมษายน 2547.
 • สุรชัย มัจฉาชีพ. 2535. พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย. สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, กรุงเทพฯ. 275 น.
 • CEDIS. 2549. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนา เทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ ปลอดภัย. แหล่งที่มา: http://www.cedis.or.th, 8 มีนาคม 2549
 • Davies, D.R. 1992. Pisum sativum L., pp. 63-64. In L.J.G. Van der Maesen and S. Somaatmadja, eds.
 • Plant Resources of South – East Asia No. 1 : Pulses. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Dransfield, S. and E. A. Widjaja. 1995. Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex Heyne , pp. 80-83. In S.
 • Dransfield and E.A. Widjaja, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 7 : Bamboos. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Gildemacher, B.H. and G.J. Jansen. 1994. Cucumis sativus L., pp. 157-160. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Grubben, G.J.H. 1994. Vigna unguiculata (L.) Walp. cv. group Sesquipedalis , pp. 274-278. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Grubben, G.J.H. and S. Sukprakarn. 1994. Lactuca sativa L., pp. 186-190. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Hutton, W. 1998. Tropical Fruits of Thailand. Asia Books Co., Ltd., Thailand. 62 p.
 • Jansen, G.J. B.H. Gildemacher and L. Phuphathanaphong. 1994. Luffa P. Miller., pp. 194-197. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Koopmans , A. and H. ten Have. 1993. Zea mays L., pp. 275-279. In E.
 • Westphal and P.C.M. Jansen, eds. Plant Resources of South – East Asia : A Selection. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Kuo, C.G. and H. Toxopeus. 1994. Brassica rapa L. cv.Group Chinese Cabbage, pp. 127-130. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Nichols, M.A. 1994. Asparagus officinalis L., pp. 91-93. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Opena, R.T. 1994. Brassica juncea (L.) Czernjaew, pp. 104-108. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek , eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Opena, R.T. and D.C.S. Tay. 1994. Brassica rapa L. cv. Group Caisin, pp. 123-126. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Opena, R.T. and H.A.M. van der Vossen. 1994. Lycopersicon esculentum Miller, pp. 199-205. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Pavord, A. 1996. The New Kitchen Garden. DK. Publishing, Inc. USA. 208 p.
 • Permadi, A.H. and Q.P. van der Meer. 1994. Allium cepa L. cv. Group Aggregatum, pp. 64-68. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Piluek, K. and M.M. Beltran. 1994. Raphanus sativus L., pp. 233-237. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Poulos, J.M. 1994. Capsicum L., pp. 136-140. In J.S. Siemonsma and K. Piluek, eds.
 • Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Reyes, M.E.C., B.H. Gildemacher and G.J. jansen. 1994. Momordica L., pp. 206-210. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Rifal, M.A. and M.E.C. Reyes. 1994. Benincasa hispida(Thunberg ex Murray) Cogniaux , pp. 95-97.
 • In J.S. Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Sagwansupyakorn, C. 1994. Brassica oleracea L. cv. Group Chinese Kale, pp. 115-117.
 • In J.S. Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South – East Asia No. 8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Siemonsma, J.S. and K. Piluek. 1994. Plant Resources of South- East Asia No.8: Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia. 412 p.
 • Shanmugasundaram, S. and Sumarno. 1992. Glycine max (L.) Merr., pp. 43-47. In L.J.G. van der
 • Maesen and S. Somaatmadja, eds. Plant Resources of South- East Asia No.1 : Pulses.
 • PROSEA Foundation, Indonesia. Siemonma, J.S. 1994. Abelmoschus esculentus (L.) Moench, pp. 57-60. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Sutarno, H., S. Danimihardja and G.J.H. Grubben. 1994. Solanum melongena L. pp. 255-258. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Tay, D.C.S. and H. Toxopeus. 1994. Brassica rapa L. cv. Group Pak Choi, pp. 130-134 In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Van der Mee, Q.P. and A.C. Leong. 1994. Allium cepa L. cv. group Common onion, pp. 68-71. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Van der Meer, Q.P. and A.H. Permadi. 1994. Allium sativum L., pp. 77-80. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Van der Vossen, H.A.M. 1994. Brassica oleracea L. cv. groups Cauliflower & Broccoli , pp. 111-115. In J.S.
 • Siemonsma and K. Piluek, eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Van der Vossen, H.A.M. 1994. Brassica oleracea L. cv. groups White Headed Cabbage,
 • Red Headed Cabbage, Savoy Headed Cabbage, pp. 117-121. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek , eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Westphal, E. 1994. Ipomoea aquatica Forsskal, pp. 181-184. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek , eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.
 • Widjaja, E.A. and S. Sukprakarn. 1994. Cucurbita L., pp. 160-165. In J.S. Siemonsma and K.
 • Piluek , eds. Plant Resources of South- East Asia No.8 : Vegetables. PROSEA Foundation, Indonesia.

พืชสวนครัว
การแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช
แหล่งผลิตผักที่สำคัญของประเทศไทย
ผักเศรษฐกิจของประเทศไทย
พริก
กระเทียม
หอมแดง
แตงกวา
ข้าวโพดฝักอ่อน
ถั่วฝักยาว
คะน้า
กะหล่ำปลี
มะเขือเทศ
ฟักทอง
ผักกาดขาวกวางตุ้ง,ผักกาดฮ่องเต้
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ผักกาดเขียวปลี
ผักบุ้งจีน
ผักกาดหัว
หอมหัวใหญ่
ผักกาดหอม
กะหล่ำดอก
ฟัก, แฟง
มะระ
บวบ
ถั่วลันเตา
หน่อไม้ฝรั่ง
กระเจี๊ยบเขียว
ผักกาดขาวปลี
หน่อไม้ไผ่ตง
มะเขือยาว
ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด
เอกสารและสิ่งอ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย