สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า

           ในแต่ละปีมีสัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ไป หรือเสี่ยงต่อการใกล้จะสูญพันธุ์ และบ่อยครั้งโดยไม่มีใครทราบ อย่างไรก็ตามสัตว์บางชนิดได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ ด้วยความช่วยเหลือจากนักอนุรักษ์ นักชีววิทยา และสัตวแพทย์

ทุกครั้งที่สัตว์พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งรอดพ้นจากการสูญพันธุ์ ย่อมหมายถึงมรดกที่จะตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา กล่าวคือ ลูกหลานเราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์ป่าเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่ได้อ่านจากในหนังสือ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์บางชนิดมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารช่วยรักษาสมดุลประชากรสัตว์ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของป่า อย่างเช่น นกฮูก ซึ่งเป็นผู้ล่าหนูช่วยทำให้ประชากรหนูไม่ขยายจำนวนมากจนเกินไป เป็นต้น

สัตว์นั้น หากมีสายพันธุ์ที่มีความเป็นมายาวนาน จะสามารถแตกสายออกเป็นสกุลใหม่ วงศ์ใหม่ หรือบางทีอาจมีการอพยพไปอยู่ในถิ่นใหม่ทำให้แตกเป็นพันธุ์ย่อยออกไปได้อีก แต่ถ้ามันสูญพันธุ์ไปเสียก่อนการแตกพันธุ์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

การอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไปจึงมีความจำเป็นต่อความสมบูรณ์ และ สมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเพื่อให้สัตว์ป่าเองนั้นมีพัฒนาการเป็นไปโดยธรรมชาติ

การอนุรักษ์สำหรับเยาวชน

โปรแกรมการอนุรักษ์สำหรับเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาชนรู้จักหน้าที่ของทุกคนที่มีในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะได้มีทัศนะและรู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

วิธีการปลูกฝังจิตสำนึกดังกล่าวทำโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมโดยตรงจะทำให้เขาเข้าใจด้วยตัวเองเป็นอย่างดี ตัวอย่างกิจกรรมซึ่งทางสวนสัตว์จัดขึ้นมีดังนี้

  1. นักเรียนมาทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ (องค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์ 5 แห่ง)
  2. การประกวดภาพวาดเขียน ภาพระบายสีที่มีสาระเกี่ยวกับสัตว์ สำหรับแต่ละระดับการศึกษา
  3. การสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด (ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์)

การอนุรักษ์สำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมการอนุรักษ์สำหรับผู้สนใจการอนุรักษ์สัตว์ป่ามีจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ด้านสถานที่ในสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งให้กับผู้สนใจ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์พร้อมให้ข้อมูล และ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ป่า การจัดการ โภชนาการ และการขยายพันธุ์ กับนักวิชาการหรือผู้ที่สนใจการอนุรักษ์

ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ โดยการสัมผัสกับสัตว์ด้วยตนเองสามารถติดต่อ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา หรือ สวนสัตว์สงขลาได้ เพื่อจัดกิจกรรม เช่น ชมนก หรือซาฟารีกลางคืน เป็นต้น

การขยายพันธุ์สัตว์ป่า

สวนสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ เราจึงมีหน้าที่ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากเหลือจำนวนน้อย ถูกคุกคามไล่ล่า ไม่สามารถแพร่พันธุ์เองได้ทันตามสภาพธรรมชาติ ให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ลูกหลานก็จะมีโอกาสรู้จักสัมผัสกับสัตว์ป่าเหล่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและมีเมตตาธรรมต่อสัตว์ป่าต่อไป

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสวนสัตว์ที่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ทางเราจึงมีหน้าที่ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่สวนสัตว์ในประเทศต่าง ๆ ต้องการ โดยเน้นสัตว์ป่าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และหาไม่ได้ในประเทศอื่น เพื่อให้ผู้ชมสวนสัตว์ในต่างประเทศสามารถสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าไทย เช่นเดียวกับที่คนไทยสามารถชม ช้างแอฟริกา ยีราฟ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าแอฟริกา หรือนกเพนกวิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในแถบประเทศโซนหนาว

การคืนสัตว์กลับสู่ธรรมชาติ เป้าหมายสำคัญเมื่อขยายพันธุ์สัตว์สำเร็จแล้ว คือ การคืนสัตว์นั้นสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นงานที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อน เริ่มจากการฝึกให้สัตว์ ซึ่งอาจไม่เคยต้องต่อสู้เพื่อการเลี้ยงชีพตนเองในป่าปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ รู้จักหาอาหารให้ตัวเองกิน บางทีก็ไม่อาจสามารถนำสัตว์บางตัวกลับสู่ป่าได้ หรือบางกรณีพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็ดูแลตัวเองต่อไปไม่รอด เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงมีส่วนคอยดูแลสัตว์เหล่านี้

ดังนั้น สวนสัตว์จึงมีหน้าที่ฝึกสัตว์ซึ่งจะกลับคืนสู่ป่าให้มีสภาพจิตใจ และ กายพร้อมที่จะเอาตัวรอดในป่า โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดูแลเอาใจใส่สัตว์เหล่านั้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติของสัตว์นั้น ๆ

อ้างอิง
อาจ แจ่มเมฆ สัตววิทยาทั่วไป(พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ คณะกรรมการพิจารณาตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2529) 369 หน้า ภาพประกอบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย