ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นครซีอาน

แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 ของนครซีอาน

แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 ของนครซีอานมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

การจัดวางรูปแบบเมือง เนื่องจากด้านตะวันออกเป็นเขตหลินธง ด้านตะวันตกติดกับเมืองเสียนหยาง ทางใต้ติดกับฉางอาน ทางเหนือติดแม่น้ำเว้ย ดังนั้นทางภาคตะวันออกจึงต้องการจัดตั้ง เส้นทาง เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแห่งแม่น้ำเว้ย โดยลากเส้นทางการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นที่หลินธง ซินจู้ เว้ยยางหู ฉ่าวทาน ป้อมลิ่วชุน ลากยาวถึง เสียนหยาง และด้านเหนือของเส้นทางหลงฮ่าย จะพัฒนาเป็นเขตท่องเที่ยวนานาชาติหลินธง

 • ด้านตะวันตกจะสร้างเขตก่อสร้างร่วมซีเสียน (ซีอาน เสียนหยาง) ขึ้นที่รอยต่อขนาดใหญ่ของสองฝากแม่น้ำเหยียนเฟิ่ง
 • ด้านใต้จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวตอนใต้ของเชิงเขาฉินหลิงอย่างเหมาะสม
 • ด้านเหนือจะบุกเบิกและพัฒนาเขตทางเหนือของแม่น้ำเว้ยร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญเพื่อการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

การแบ่งเขตประสิทธิภาพใหญ่เก้าเขต

ในเขตกำแพงเมืองเก่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้าขาย การเงิน แหล่งสันทนาการ และฟื้นฟูลักษณะเมืองโบราณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเขตเมืองจะเน้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจการค้าปลีก

 • ด้านเหนือให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นศูนย์กลางเขตอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ และมีเขตพัฒนาสหศาสตร์ที่อยู่รอบศูนย์กลางการคมนาคม
 • ด้านใต้เป็นเขตการศึกษาและวิจัย ซึ่งเป็นเขตคาบเกี่ยวกับเขตศูนย์กลางฉางอัน เขตนี้จะเป็นเขตพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและเป็นเขตที่พักอาศัยระดับสูง รวมทั้งเป็นเขตสันทนาการ
 • ด้านตะวันออกจะปรับปรุงเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ ครอบคลุมถึงการบูรณะเส้นทางแม่น้ำฉ่านป้า และจัดตั้งศูนย์แสดงนิทรรศการ เขตที่พักอาศัยระดับบน และเขตสันทนาการเพื่อให้เป็นไป ตามแผนแม่น้ำฉ่านป้าแห่งความงาม(ฉ่านป้าต้าสุ่ยต้าลวี่)
 • ด้านตะวันตก ใช้ซานเฉียวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม เขตคลังสินค้า และเขตพัฒนาใหม่แห่งอุตสาหกรรมไร้มลพิษและที่พักอาศัย
 • ด้านตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาบริเวณเกาเคอจี้ (เขตพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูง) เป็นเขตที่พักอาศัยระดับบนและเขตสันทนาการ ขณะเดียวกันก็สร้างเขตเซินหลิน (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) ที่อยู่รอบเมือง
 • ด้านตะวันตกเฉียงใต้ พัฒนาเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (เกาซิน)
 • ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ อนุรักษ์เขตมรดกฮั่นเฉิง ครอบคลุมถึงโครงการซีเสียน (ซีอาน เสียนหยาง) เพื่อพัฒนาเขตท่าอากาศยาน
 • ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเป็นที่พักอาศัยระดับสูงและเขตสันทนาการ

เขตรองรับเขตศูนย์กลางของเมืองหกเขต

 • เขตรองรับศูนย์กลางหู้เสี้ยน เน้นการผลิตรูปแบบใหม่ และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
 • เขตรองรับศูนย์กลางหลินธง เน้นการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ผลผลิตแปรรูปจากผลพลอยได้ทางการเกษตร การผลิตเครื่องจักรกล เป็นหลัก
 • เขตรองรับศูนย์กลางซินจู้ เน้นเขตสันทนาการ การท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์
 • เขตรองรับศูนย์กลางเหยียนเหลียง เน้นอุตสาหกรรมการบินเป็นหลัก
 • เขตรองรับศูนย์กลางอุตสาหกรรมจิ้งเหอ เน้นการผลิตรถยนต์ การแปรรูปผลพลอยได้ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทรัพยากร และอุตสาหกรรม fine chemistry เป็นหลัก
 • เขตรองรับศูนย์กลางฉางอัน เน้นอุตสาหกรรม ไฮเทค อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหลัก เพื่อให้เป็นเขตศูนย์กลางของเมือง
 • ในปี ค.ศ. 2010 จะมีเขตศูนย์กลางขนาดใหญ่ของเมืองแห่งใหม่อีกสี่แห่งได้แก่ เกาหลิน โจวจื้อ หู้จื้อ หลันเทียน

แผนการฟื้นฟูเมือง เนื่องจากมีการโยกย้ายที่ทำการของรัฐบาลออกไปด้านนอก ปี ค.ศ .2010 ภายในกำแพงเมืองโบราณที่สร้างในสมัยราชวงศ์ หมิงจะลดจำนวนประชากรลงเหลือ 380,000 คน และเน้นการอนุรักษ์และก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามของกำแพงเมืองได้แก่ สร้างเขตประวัติศาสตร์เหลียนหู เขตถนนประวัติศาสตร์เป่ยเหยี้ยนเหมิน และเขตถนนประวัติศาสตร์ถนนสานเสวี้ย และถนนสามสาย คือถนนวัด เซียงจือ ตรอกเต๋อฟู๋ แหล่งจู๋ปา เพื่ออนุรักษ์และก่อสร้างมรดกวังต่างๆในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นต้น

การสร้างถนนหลวง สร้างเครือข่ายถนนหลวงระดับสูงตามโครงการ “ หนึ่งวงล้อมสองเส้นขวางสิบเครือข่ายโยงใย” เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง โดยใช้เวลาเพียงสิบนาทีจากใจกลางเขตต่างๆ เดินทาง ไป ยังทางด่วนยกระดับ ใช้เวลาห้าสิบนาทีเดินทางจากใจกลางเมืองถึงใจกลางอำเภอต่างๆ ใช้เวลาหกสิบนาทีเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังเขตชนบทที่สำคัญหรือเขตพัฒนา ศูนย์กลางการผลิต เขตท่อง เที่ยวและเขตพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่ และเมื่อถึงปี ค.ศ . 2010 อัตรารถโดยสารที่เข้าถึงเขตชนบทจะบรรลุถึง100% อัตรารถโดยสารที่เข้าถึงตัวหมู่บ้านชนบทจะมีถึง 95% ขึ้นไป

เส้นทางรถไฟ ปี ค.ศ .2010 เส้นทางรถไฟที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้แก่ เส้นทางพิเศษซีอาน- เจิ้งโจว เส้นทางซีอาน- ผิงจิง ทางรถไฟทางคู่ ซีอาน- อันคัง- ฉงชิ่ง ขยายเส้นทางซีอาน- เหยียนอาน ปรับปรุงและขยายเส้นทาง ซีอาน- โฮ่วหม่า และสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ซีอาน- เป่าโถว จำนวนผู้โดยสารจะมากถึง 19.5 ล้านคนต่อปี มีขบวนรถ 145 คู่ขบวนต่อวัน ปริมาณสินค้าที่ขนส่งจะมีถึง 180 ล้านตันต่อปี

เส้นทางคมนาคมในเมือง

 • สร้างรถไฟใต้ดินสายที่สองเสร็จตามแผนการสร้างระยะที่หนึ่ง
 • เร่งสร้างถนนล้อมเมืองรอบที่สามทางตะวันออก - ตะวันตก และถนนล้อมรอบเมืองรอบที่สองสายตงเหยียน ถนนฉางเล่อ ถนนเคอจี้ เป็นต้นให้เสร็จสมบูรณ์
 • ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนถนนภายในวงล้อมเมืองรอบที่สอง ให้ถนนและตรอกซอยเชื่อมถึงกันได้ ปรับปรุงถนนวงล้อมรอบที่สามให้เชื่อมต่อถนนในเมือง
 • สร้างฟุตบาต สะพานลอย ทางข้ามถนนใต้ดิน ที่จอดรถ และสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกต่างๆ

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเจ็ดแห่ง ทำให้เขตตั้งแต่ภายในวงล้อมรอบเมืองรอบที่สามปราศจากมลพิษจากถ่านหินและมีท้องฟ้าสดใส

การสร้างชนบทใหม่ ให้นักเรียนชนบทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจิปาถะ เสนอให้นักเรียนจากครอบครัวยากจนเรียนฟรีพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวัน มีการถ่ายทอดรายการ “ ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน” เพื่อขจัดความไม่รู้ให้หมดไป ปรับปรุงระบบสาธารณสุข และระบบบริการการตรวจรักษาโรคในชนบท ปรับปรุงและขยายสาธารณสุขหมู่บ้าน 83 แห่ง ปรับปรุงและก่อสร้างถนน และเส้นทางในชนบท 4580 กิโลเมตร เพื่อใช้เวลา 20 นาทีสำหรับเดินทางถึงหมู่บ้านใกล้เคียง

แผนการศึกษา ให้เยาวชนในชนบทนับแต่วัยเด็กถึงวัยรุ่นได้รับการศึกษาตามวัยที่กำหนด ปี ค.ศ. 2010 ทั้งเมืองมีอัตราการเข้าเรียนชั้นประถม และอัตราการเลื่อนชั้นเรียนถึง 99.9% อัตราการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและอัตราความหนาแน่นในชั้นเรียนมัธยมต้นสามปีจะรักษาระดับที่ 98% ขึ้นไป

การประกันสังคม สร้างและปรับปรุงโรงพยาบาลและศูนย์อนามัยต่างๆแห่งใหม่รวม 10 แห่ง

ประปา ไฟฟ้า และก๊าซ

 • ปรับปรุงและสร้างโรงงานประปา โดยในปี ค.ศ. 2010 เขตหลักของเมืองจะมีกำลังผลิตน้ำประปาได้ 2.41 ล้านหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • ปรับปรุงระบบก๊าซธรรมชาติของเมืองตามแผนระยะที่สองสำเร็จ ซึ่งตามแผนจะผลิตก๊าซธรรมชาติได้วันละ 4.8 ล้านหน่วยลูกบาศก์เมตร อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของเมืองคือ 96%
 • ปรับปรุงและสร้างโรงไฟฟ้าและสถานีส่งไฟฟ้าแห่งใหม่ขึ้นเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

บทสรุป ปัจจุบัน นครซีอานถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จัดอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของจีน และมีสิทธิพิเศษเทียบเท่าเมืองในมณฑลชายฝั่งอื่นๆ จึงมีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน ซึ่งนักธุรกิจไทยไม่อาจมองข้ามได้

สิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ซีอาน
แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
ศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษากฎหมายการค้าของจีน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย