ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา

เมื่อเรานึกถึงคำว่า ศาสนานั้น ก่อนอื่นเรามักจะวาดภาพของพระบรมศาสดาเจ้าของศาสนาขึ้นก่อน ครั้นแล้วต่อไป เราจึงระลึกถึงคำสอนของศาสดาพระองค์นั้น เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ความอย่างคร่าวๆว่า ศาสนาคือ คำสอนให้คนเรารู้จักแสดงความภักดีต่อเจ้าของศาสนาและเป็นบทเรียนให้เรารู้จักคำสอนของศาสนานั้นๆ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น

1.ศาสนวิจารณ์ เป็นเพียงกรนึกคิดของผู้เลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น ผู้ไม่มีศรัทธาหรือผู้ที่ต่างศาสนากับเรามักจะตั้งปัญหาถามต่างๆนานา ซึ่งถ้าเราไม่ใช่นักประชาธิปไตที่ดี หรือไม่มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะตอบแล้วก็มักจะกล่าวคำเสียดสีออกมาว่า พวกที่เป็น เดียรถีร์ เป็นพวกมิจฉาทิฎฐิ เป็นพวกที่ไร้ศีลธรรมความจริงมีคนในโลกอยู่มากมาย ที่ยอมรับว่าตัวไม่นับถือศาสนาอะไรเลย แต่ก็ปรากฏว่าพวกนี้มีการศึกษาดีและมีศีลธรรมดี เมื่อป็นดังนี้ก็หมายความว่า เราจะศึกษาศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเฉยๆ ไม่ได้แล้ว เพราะว่าคำสอนที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในทุกๆศาสนาหนึ่งๆ อาจถูกบ้างผิดบ้าง ล้าสมันบ้าง เป็นคำสอนของพระอรรถกาถจารย์ชั้นหลังๆ ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่คำสอนแต่เดิมของเจ้าศาสนาบ้างเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักคิดที่ต้องเลือกสรรเอาคำสอนที่แท้ของศาสดาออกมาเผยแผ่ และทำการณ์วิจารย์คำสอนนั้นๆ หรือชี้ให้เห็นความผิดถูกของมันศาสนวิทยา

ศาสนวิทยา คือการใช้วิทยาศาสตร์เข้ากับศึกษาศาสนาโดยเฉเพาะนั้นเอง และวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ย่อมรวมอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคม เพราะมันกล่าวถึงความเป็นไปของมนุษย์กับสังคมในแง่ดี-ชั่ว สุขหรือทุกข์โดยเฉพาะ

2.จริยสังคมวิทยา เราก็จะมองเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สังคมของเราเองก็อาจให้คำตอบที่ศาสนาต่างๆ มุ่งหมายได้ กล่าวคือวิทยาศาสตร์สังคมอาจบอกเราว่าคนเรประพฤติชั่วจะก่อให้เกิดผลร้าย หรือมีความสุขทุกข์ของคนเราเกิดจากอะไรและจะทำให้คนส่วนมากที่สุดเป็นสุขได้อย่างไร นี้จะเป็นสาขาของสังคมวิทยา ที่เราควรเรียกว่า จริยสังคมวิทยา ซึ่งขณะนี้ผู้ชำนาญของสาขาประชาชาติกำลังร่วมมือค้นคว้ามันอยู่

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย