ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ

ภัยอันรุนแรงแห่งธรรมชาติ ได้ทำให้มนุษย์รู้จักคิดว่าความสวัสดีหรือความไม่สวัสดี ของตนนั้นมีต้นเหตุมาจากธรรมชาติ ประกอบกับมนุษย์ได้มีความคุ้นเคยกับความสำนึกคุณ ซึ่งตนเองมีกับมนุษย์ด้วยกัน เช่นกับหัวหน้าครอบครัวหรือพ่อแม่หรือคนอื่นใดอยู่ แล้วจึงได้เกิดความคิดในหมู่ศาสนาขึ้น และในระยะนี้ของระบบสังคม ซึ่งเป็นระบบชุมชนบุพพกาล คำว่าแม่ ย่อมเป็นคำขวัญ เป็นสิ่งถือกันว่าเป็นผู้ให้กำเนิด ความรักและความสำนึกคุณซึ่งบุตรมีอยู่ต่อมารดา แม้ที่เป็นธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกจึงเป็นศีลธรรมบุพพกาลอันต่อมาได้พัฒนาไปเป็นศีลธรรมอันสลับซับซ้อนของบรมศาสดา ที่แท้ศาสนาแห่งความกลัว ส่วนนี้ของศาสนาที่คลาดเคลื่อนไปเพราะสามัญชนเอความอยากได้ใคร่ดีของตนไปพัวพันกับศาสนาแห่งความสำนึกคุณนั้นเองได้ทำให้ประชาชนหลงใหลในศาสนา การภักดีต่อเทพเจ้าในศาสนา แห่งความสำนึกคุณนี้ ทำให้เกิดยุคแห่งศิลปกรรมขึ้นถาวรวัตถุและเทวรูปได้ถูกสร้างขึ้นมากมายด้วยความงดงาม และความมีสง่าราศี

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย