ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ศาสนาแห่งกลียุค

ภัยระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์นั้นน่าจะเกิดจากความเหลื่อมล้ำในความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุให้ชุมชนหนึ่งที่ขาดแคลนมีจิตใจฮึดแข็งกล้าขึ้นมา และเข้าต่อกรกับชุมชนที่อยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมชาติอันสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อช่วงชิงเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมนั้น และยังมีอีกหลายครั้งหลายหนซึ่งศาสนาเก่าได้สูญเสียความชอบธรรมไปโดยที่พวกพระละเว้นไม่ปฎิบัติชีวิตตามคำสอนที่แท้ และประกอบกับบ้านเมืองได้ระส่ำระสายประกอบเข้าด้วย มีการโอ่อ่าฟุ้งฟ้าฟุ้มเฟือย เกิดขึ้นในท่ามกลางแห่งความอยากจนมีการข่มเหงคะเนงร้ายกันในทางการเมืองและการนับถือศาสนาที่แท้ ด้วยประการฉะนี้ยุคสมัยอย่างนั้นจึงเป็นกลียุคจำเป็นต้องรู้ประวัติศาสตร์ศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้ในการศึกษาศาสนา เราจึงจำเป็นต้องรู้ศาสนาเพราะมีปราชญ์ทางศาสนามากมาย ได้เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ old testament และ new testament ของยุโรปโดยจับตั้งแต่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ของประวัติศาสตร์ไปก่อน พระคัมภีร์กุรอานเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมของพระมุฮัมมัด ฉะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจับที่พุทธประวัติก่อน เพราะยังมีต้นเหตุแห่งการต่อกรของมนุษย์ก่อนพุทธกาลนมนานอยู่ ซึ่งเราจำต้องรู้เพื่อให้เข้าใจภาวะความเป็นไปของพุทธกาลได้ดีขึ้น นี้คือประวัติการกำเนิดแห่งวรรณะต่างๆ ในหมู่ประชากรของอินเดีย

เมื่อเรารู้ ปม ต่างๆซึ่งประวัติศาสตร์แจ้งไว้ว่าเป็นปมเสียอันควรแก่เราก็จะสามารถเลือคำสอนแท้ๆสำหรับศาสดาใช้แก้ ปมเสียเหล่านี้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น หาไม่แล้วหากหยิบคำสอนอย่างสุมสี่สุ่มห้าออกมาจากพระไตรปิฎกย่อมไม่ให้เป็นคำสอนอันเป็นแก่นของบรมศาสดาได้ เลย เพราะเราได้กล่าวแล้วว่าได้มีอรรถกถาจารย์มากมาย เอามติส่วนตัวของท่านแทรกในพระไตรปิฎกด้วย

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย