Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

แนวทางของจริยสังคมวิทยา

แนวทางของจริยสังคมวิทยามีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของมันย่อมมุ่งที่ความสุขมหาชนโดยทั่วหน้ากัน เพราะว่าบรมศาสดาย่อมดำเนินการปฎิบัติสังคม ด้วยเหตุที่เป็นอกประโยชน์สุขของมหาชนทั้งสิ้น ตามปรกติมนุษย์เรานั้นได้พยายามเข้าต่อกรกันเอง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ฉะนั้นเราจึงแน่ใจได้ว่าคำสอนทางศาสนาต่างๆ ย่อมมุ่งระงับข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อระงับได้แล้วการที่มนุษย์ก่อทุกข์ให้แก่กันจะหมดไปมนุษย์จะสามัคคีกัน จะหยุดการระเริง ยุ้งเหยิงต่อกัน จะเข้าร่วมช่วยกันผลิตของกินของใช้และประกอบศิลปะเพื่อความสุขสำราญ ในกรณีที่ผ่านขั้นนี้ได้แล้วใครจะหลุดพ้นเข้านิพพานไปก็คงจะทำได้ แต่หากโลกยังยุ้งเหยิงอยู่แล้วยากที่จะเชื่อได้ว่าผู้ใดจะทำจิตใจให้ผ่องใส จนกระทั่งความสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเข้านิพพานไปได้จริง ที่นี่ก็ถึงเรื่องธรรมชาติ นอกจากธรรมชาติจะเป็นภัยแก่มนุษย์แล้วยังไม่ใคร่อำนวยผลให้แก่มนุษย์อันเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันด้วยในกรณีอย่างนี้ก็มีทางแก้ไขโดยนำวิชาวิทยาศาสตร์ออกมาใช้ในทุกๆวิถีทางซึ่งแน่ใจได้ว่าจะต้องประสบความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ที่มีศีลธรรมดี

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com