ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

อารยธรรมดึกดำบรรพ์

ร่องรอยแห่งอารยธรรม แต่ดั้งเดิมของอินเดียนั้นปรากฏพบที่ เมืองดมเฮนโจ-ดาโร ในแคว้นสินธุ และที่เมือง ฮาแร้ปปา ในปันจาบตะวันตก ปรากฏอารยธรรมในยุตนี้ได้แผ่ไปทั่วอินเดียเหนือและประเทศอินเดียส่วนใหญ่ ในยุคอารยธรรมขั้นนี้ของอินเดียได้ปรากฏว่ามีการจัดบ้านเมืองเป็นอย่างดี พวกอริยันเข้าสู่อินเดีย เรายังไม่ทราบแน่ว่า ชนชาติอะไรตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศอินเดีย ณ ขณะนั้น แต่นักศึกษาเข้าใจกันว่าชนชาตินี้มีลักษณะ และความเป็นอยู่ เหมือนกับชนชาติดราเดียนทางอินเดียใต้เป็นอันมาก หลังจากสมัยของอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุได้ประมาณพันปีได้มีพวกอริยันอพยพเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียพวกอริยันได้เข้ามาผสมผสานเข้ากับพวกดราวิเดียนซึ่งเป็นตัวแทนอารยธรรมของลุ่มน้ำสินธุ ผลคือ อารยธรรมขั้นมาตรฐานของอินเดียดังที่เรายอมรับนับถือกันในเวลานี้ได้ถูกกลืนเป็นชาวอินเดียไปหมดพระเวท “พระเวท” คำสอนนั้นเป็นบันทึกรุ่นแรกที่สุดเกี่ยวกับอินเดียและเราอาจเรียกยุคแห่งอารยธรรมครั้งนี้ได้ว่า ยุคแห่งพระเวทวรรณคดีพระเวทนี้ถือกันว่าเกิดขึ้นในปี 2000 ถึง 2500 ก่อนคริสต์ศักราช พระเวทแบ่งอกเป็น 4 ส่วนคือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และ อาถรรพเวท คำว่า “เวท” นั้นมาจากคำว่า วิทยา หรือ วิชาการ นั้นเอง หมายถึงความรู้ต่างๆ ที่สอนกันอยู่ในเวลานั้น มีขนบประเพณีต่างๆและพิธีการบูชาเทพเจ้า เป็นต้น

ต่อมาได้มีการกล่าวถึง พระผุ้เป็นเจ้าพระองค์เดียวขึ้นในพระเวท และนี่อาจเป็นต้นเค้าของศาสนาต่างๆ ในโลกที่เชื่อในการมีพระผู้เป็นเจ้า คัมภีร์พระเวทถูกเขียนโดยพราหมณ์ คัมภีรืย่อมยกย่องพวกในวรรณะพราหมณ์ด้วยกัน ว่ามีเพศสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระเวททั้งสี่ พราหมณ์จึงได้เป็นผู้นำในพิธีต่างๆของรัฐและศาสนา

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย