ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย

การที่พวกอริยันเข้ามาอยู่ในอินเดีย ทำให้เกิดปัญหารทางเชื้อชาติและทางการเมืองขึ้นใหม่ เป็นเหตุให้เกิดชนชั้นวรรณะขึ้น อันเป็นปมยุ่งของอินเดียมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในสมัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างฐานะการครองชีพ ของพวกศูทระกับพวกวรรณะสูงได้เป็นไปอย่างมากมายเหลือเกินจนเป็นที่น่าสลดใจมาก และการดูถูกดูแคลนกันก็คงจะได้เกิดขึ้นมีระหว่างพวกวรรณะสูงกับพวกวรรณะต่ำ การค้นพบพุทธปรัชญาโดยเจ้าชายสิทธารถในวรรณะกษัตริย์นั้นเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าวรรณะพราหมณ์ไม่จำเป็นต้องผูกขาดเอกสิทธิ์ ทางวุฒิปัญญาเสมอไป

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย