ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

การค้นพบพุทธปรัชญา

พระพุทธองค์ย่อมทรงรู้แจ้งถึงปรัชญาทุกสาขาในตะรับพระเวท และทรงจะได้ทรงไตร่ตรอง อยู่เป็นนิตย์ว่า ปรัชญาสาขาใดหนอพอที่จะยึดถือเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตของพระองค์ได้บ้าง ในขั้นแรกของพระองค์ย่อมทรงนึกคิดเหมือนกับสามัญชนว่า รสตัณหา เป็นรสเอก และการเสวยสุขจากกิเลสตัณหาเป็นของดี แต่ทว่าเมื่อพระองค์ทรงมีความชัดเจนมานานพอในโลกียสุข พระองค์ทรงกลับค้นพบว่า โลกียสุขควมีอยู่ได้ชั่วขณะที่เราประสบความสมใจจากความใคร่ในรสตัณหาเท่านั้น และหลังจากนั้นไปแล้วชีวิตก็น่าเบื่อหน่ายหาความปลาบปลื้มอะไรไม่ได้ สิทธารถทรงคิดว่า น่าจะมีความแท้จริง อะไรสักอย่างหนึ่งที่สูงและจริงจังบกว่าตัณหารส และเมื่อเราพบมันเข้าแล้วเราจะเกิดความปีติปลาบปลื้มใจไปชั่วนิรันดร์

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย