ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น เรารู้จักกันคร่าวๆ ว่าเป็นที่อยู่ของชนชาติเขมร ละว้า มาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ขณะนั้นชนชาติไทยได้ตั้งภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนแล้วประมาณ พ.ศ. 1190 ชนชาตินี้ได้รวบรวมกันเข้าเป็นอาณาจักรน่านเจ้าในแคว้นยูนานของจีน และเคยมีอารยธรรมเสมอชนชาติจีนเลยที่เดียว จักรพรรดิจีนทรงยกทัพมาตีอาณาจักรน่านเจ้าได้ ชนชาติไทยจึงได้ดำเนินการักษาความเป็นไทย ให้คงไว้ขณะที่ยูนานนั้นไทยน่าจะนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน อย่างจีน ฉะนั้น เมื่อเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็คงจะรับนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นศาสนาประจำชาติต่อไป

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย