ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

พระพุทธศาสนานั้นเป็นลัทธิซึ่งเกิดขึ้นเพื่อปฏิรูปลัทธิพราหมณ์ และเพื่อปฏิรูปการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์อันถูกแบ่งเป็นวรรณะต่างๆ ในสมัยของพระพุทธเจ้าการปฏิรูปย่อมผิดกับการปฏิวัติ เพราะการปฏิรูปนั้นดำเนินไปโดยการสอนชี้ให้เห็นจุดเสื่อมโทรมอันเป็นมาแต่เดิมและเสนอแนวใหม่ให้ปฏิบัติด้วยการหาความนิยมจากมหาชน การปล่อยให้ศาสนาพราหมณ์คงมีอยู่ได้และดำเนินศาสนกิจต่อไปย่างพัวพันกับชีวิตของประชาชนอย่างเดิม ก็เป็นเหตุหนึ่งซึงทำให้พระพุทธศาสนาสูญไปจากอินเดีย และอีกประการหนึ่ง อินเดียเป็นดินแดนที่ข้นแค้นมาก คนส่วนใหญ่ยังมีจิตในมืด อันเนื่องมาจากอาหารและที่อยู่อาศัย พระพุทธศาสนาอาจจะให้อาหารทางจิตแต่ไม่ได้ให้อาหารทางกาย นี่เป็นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้มหาชนจำต้องหันไปพึ่งศาสนาที่หลอเขาว่าความสมบูรณ์ในโลกหน้าหรือสวรรค์เมื่อมองชีวิตคนเราทางด้านวัตถุเหล่านี้ก็ได้ความว่า พระพุทธศาสนาน่าจะอยู่หยั่งยืนและฝังรากได้แน่นแฟ้นในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารและของใช้ อาจเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง พระพุทธศาสนาจึงปลาสนาการไปจากอินเดีย แต่กลับมาเบ่งบานอยู่ได้ในลังกา พม่า ไทย และอินโดจีน อันเป็นดินแดนที่อุดมยิ่งในทางอาหารหากเรารับเชื่อในทฤษฎีอย่างนี้และก็ได้ความว่า การที่อินเดียจะนำพระพุทธศาสนากลับคืนเข้าไปในประเทศอีกครั้ง จะทำต่อเมื่อประชาชนได้พบกับความพอมีพอกิน แล้วท่านั้น แล้วนี่ก็เป็นการเตือนประเทศที่อุดมทั้งหลายด้วยว่า การที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ได้นั้น ย่อมต้องใช้ความพยายาม รักษาท้องและกายของมหาชน ไว้ให้กินดีอยู่ดีด้วย มิฉะนั้นแล้วการโฆษณาสั่งสอนใดๆ ในความดีงามของศาสนา ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ขึ้นมาได้เลย

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย