ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา

พระพุทธองค์ได้ทรงสอนถึงที่มาหรือกำเนิดของความรู้ของมนุษย์ไว้หลายครั้ง หลายหน ในพระสูตรต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมารวบรวมไว้เป็นญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา (Buddhist Epistemology ) ได้ จัดได้ว่าเป็นบทต้นของปรัชญาเถรวาท ต่อไปก็มีภววิทยาของพระพุทธศาสนา(Buddhist Ontology) ซึ่งว่าด้วย “ สิ่งที่มี ” ในทำนองที่ว่า อะไรมี อะไรไม่มี และถ้าสิ่งหนึ่งมีอยู่จริง มันมีอยู่อย่างไร ท้ายที่สุดก็ถึงข้อใหญ่ใจความในปรัชญาเถรวาทคือ จริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา(Buddhist Ethics) ซึ่งว่าด้วยความประพฤติของมนุษย์และแนวทางแห่งความประพฤติที่ดีงาม

อวิชชาเป็นธรรมชาติเดิมของคนเรา คนเราเริ่มชีวิตด้วย “ ความไม่รู้ ” หรืออวิชชามาก่อน พระวิสุทธิมรรคสาธยายว่า วิทยาการที่คนเราจะเรียนให้รู้ได้นั้นมีอยู่มากมายด้วยกัน และปัญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงวิทยากรว่าด้วยการหลุดพ้นและวิถีทางอันนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ปัญญาย่อมได้จากการแสวงหาด้วยการศึกษา และการทำพสมาธิช่วยในการทำจิตให้หลุดพ้นจากการเกาะโลก กัมมันตภาพของคนเราคือ การศึกษา จึงเป็นการ “ ดับอวิชชา ” และสร้างวิชาขึ้นในจิตต์ใจของเรา เป็นการกระทำเพื่อทำให้จิตต์ใจเคลื่อนจาก “ ความไม่รู้ไปสู่ความรู้ ” ในพระพุทธศาสนาจึง “ ไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ จะมีก็แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เท่านั้น ”

จิตใจของเรามีอวิชชาเป็นมูลฐานมาแต่เดิมจนกระทั่งต่อเมื่อได้เรียน – ได้แสวงปัญญาจนมีปัญญาดีแล้ว – ประกอบกับการปฏิบัติธรรมอย่างเพียงพอดีแล้ว – คนเราจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา มีจิตต์บริสุทธิ์เป็นพระอริยเจ้าได้

พุทธศาสนานิกายมหายานหรือเซ็นซึ่งเชื่อในการมีจิตต์บริสุทธิ์หรือธาตุพุทธะมาแต่เดิม จึงมีคำสอนตรงกันข้ามกับปรัชญาเถรวาท แต่ไพล่ไปสอนเหมือนกับปรัชญาเวทานตะของพราหมณ์ ซึ่งเชื่อว่า อาตมันหรือตัวตนของมนุษย์เป็นสิ่งบริสุทธิ์โดยธรรมชาติมาแต่ดั้งเดิม

ปรัชญาเถรวาทสอนเบิกโรงไว้ในญานวิทยาของพระพุทธศาสนาว่า มนุษย์เรามีอวิชชหรือความไม่รู้เป็นมูลฐานมาแต่เดิม ต่อเมื่อเรียนจึงค่อย ๆ รู้ขึ้นทีละน้อย ๆ จนกระทั่งรู้มากที่สุด คือรู้เท่าถึงเหตุและผลของสรรพสิ่งทั้งหมดและสามารถทำให้จิตต์ใจของผู้รู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย