ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร

ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร เป็นการตั้งข้อสงสัยดังนี้

คนเรามีความใคร่ที่จะเชื่ออย่างงมงายคนเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดศรัทธา ถ้าหากขาดหลักที่จะดำเนินการ ก็จะรับเอาหลักที่ผู้อื่นเสนอให้ เบื้องหลังของศรัทธอันเหนียวแน่นคือความอยากได้ผู้ที่หวังปัญญาอันแท้จริง ย่อมจำต้องตั้งข้อสงสัยไว้เสียทุกสิ่งอย่างไปในหลักคิดที่มีอยู่และที่มีผู้อื่นนำมามอบให้ เรื่องของการตั้งข้อสงสัยนี้ได้เกิดแก่ชาวเมืองกาลามะแล้วในสมัยพุทธกาล ในเวลานั้นอินเดียกำลังตกอยู่กลียุค ประชาชนหาที่พึ่ง และอภิสิทธิ์ชนที่มีความสุขเที่ยวแสวงหาธรรมอันจะให้อมฤตหรือความไม่ตาย จึงเกิดมีนักบวชคิดหลักปรัชญาและศาสนา เป็นหตุให้เกิดการกรโจมตีศรัทธาของกันและกัน ดังนั้นชาวเมืองกาลามะจึงทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปรมาจารย์ใหม่เพื่อทดสอบความจริงทันที ต่อมา นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อ Descartes จึงได้ค้นพบวิธี “ สงสัยไว้ก่อน ” ของชาวกาลามะและนำมาเป็นหลักสำคัญในปรัชญาของเขาที่ชื่อว่า “ ความสงสัยในปรัชญา ” (Philosophical Doubt) ซึ่งยังคงมีชื่อเสียงถึงปัจจุบัน เนื่องเขานำเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มใช้เป็นครั้งแรก

เดค๊าทซ์กล่าวว่าครั้งหนึ่งจิตต์ใจเต็มไปด้วยความสงสัยแห่งปรัชญาเพราะยืนยันว่าแม้สัมผัสได้ก็อาจหลอกได้และเขพบว่าความมีอยู่ของตัวเขาเองซึ่งเป็นตัวผู้สงสัยเป็นรากฐานสร้างความคิดต่อไป ถ้าหากเราถือความสงสัยนำมาอ้าง ตัวผู้สงสัยมีอยู่จริงเป็นแก่นแห่งความคิดคืบต่อไป ถ้าหากคิดว่าตัวเองถูกหลอกลวง ตามคำของเดค๊าทซ์เองแล้วนั้นตัวที่มีอยู่อย่างแน่นอนคือตัวเราเองเพราะตัวเราเองเป็นผู้ถูกลวง ดังนั้นเขาจึงสรุปว่า“ ข้าพเจ้าเป็นผู้คิด (สงสัย)ฉะนั้นข้าพจึงมีอยู่ ” (“ I THINK THEREFORE I AM.”) เขาได้ชื่อว่าบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งได้ตั้งหลักทดสอบความจริงไว้ว่า

  • จะต้องไม่รับว่าอะไรเป็นความจริงเลย หากตัวเราเองยังมองไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้น
  • จะต้องแยกแยะพิจารณาความรู้เท่าที่เรามี ออกไป
  • จะต้องใช้ความคิดให้ถูกหลัก (เหตุผล )
  • จะต้องทดสอบผลที่เราคิดขึ้นมาได้ว่าเป็นจริง

นี่เป็นหลักตรรกวิทยาทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่า Scientific Method นั่นเอง และด้วยหลักสี่ประการนี้วิชาวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นมาได้

พระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาแนะให้ชาวกาลามะรู้จักสงสัยในความรู้อันได้มาสองทางด้วยกัน ทั้งนี้ปรากฏในกาลามสูตรอาจารย์สุชีพ บุญญานุภาพได้ย้ำเสมอ ๆ ในการเผยแผ่ธรรมของเขาคือสงสัยในความรู้หรือคำบอกเล่าที่ได้จากผู้อื่น

สงสัยแม้ในความรู้ที่ตัวเองได้มาโดยตรง
สงสัยในความรู้ที่ได้จากผู้อื่น

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย