Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ

ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ เราจึงควรตั้งแง่สงสัยไว้ก่อนคือ

สงสัยในมติหรือความรู้แม้ที่เป็นของตนเองผู้ที่เป็นนักสงสัยเกินขอบเขตต์ จะไม่มีศรัทธาในอะไรเลย เขาจะเป็นนักแย้งหรือนักวิมัตินิยม (Sceptics) อย่างสำคัญ นี่จะทำลายปัญญาที่ควรจะเกิดมีแก่เขา คนเราควรมีศรัทธาในสิ่งที่เป็นสัจจธรรม และไม่ควรเป็นชนิดขาดความเชื่อถือในทุกสิ่งทุกอย่าง คนที่เป็นนักสงสัยตลอกกาลมักเป็นคนที่เข้าใครไม่ติด เป็นอัตตนิยม (Solipsism) อย่างถึงขีดสุดเพราะว่าผู้ที่ สงสัย ในผู้อื่นทุกๆคน คือผู้ที่เชื่อเฉพาะความรู้และมติ ของตนเองเท่านั้น พระพุทธองค์ทรงสอนในชาวกาลามะรู้จักสงสัย เพื่อทำให้รู้จักไตร่ตรองให้รู้ว่าอะไรเป็นเท็จและสละทิ้งไปเสีย และแสวงหาเฉพาะสัจจธรรมมาเป็นศรัทธาต่อไปเพื่อหลีกให้พ้นจากการนสุดโต่งในการสงสัย เป็นการสอนให้คนรู้จักวิพากย์วิจารณ์ตัวเอง ซึ่งแสดงว่าผู้ที่ทำดังนั้นได้-มีความหลุดพ้นทางจิตต์ใจเป็นอันมากทั้งนี้เพราะว่า

พระพุทธองค์ทรงแสดงกาลามสูตรก็ด้วยทรงมีความต้องการจะให้ประชาชนเลิกเชื่อลัทธิโบราณและมติผิด ๆ ของตัวเองเสียก่อน ศิษย์แห่งกาลามสูตรย่อมเป็นผู้ตื่นอยู่โดยแท้และย่อมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี ชนชั้นปกครองที่ดี ชนชั้นปกครองที่เชิดชูหลักกาลามสูตรจักย่อมเป็นนักประชาธิปไตยที่ดี เพราะกาลามสูตรสอนให้สงสัย โต้แย้ง ค้าน และถกเถียงเพื่อสัจจธรรม ผู้ใดรังเกียจกาลามสูตร ผู้นั้นจะเป็นนักประชาธิปไตยที่ดีไม่ได้เลย แลัเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากศรัทธาผิด ๆ แล้วนำพุทธธรรมเข้ามาในตนได้เลยทั้งนี้เพราะว่า กาลามสูตรคือวิธีการแผ้วถางทางในจิตต์ใจของคนเราไปสู่ปรัชญาเถรวาทโดยแท้

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com