ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

พุทธภววิทยา

รูปธรรมนั้น ความประจักษ์ของมันคือ “ ลักษณะภายนอก ” เช่นสีสัน รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก อุณหภูมิ แต่เราไม่เห็น “ ตัวของสิ่งนั้นเอง ” นักปรัชญาค๊านท์ได้ทำการดึงความเข้าใจของประชาชนอย่างนี้ ออกมาเป็นหลักปรัชญาว่าด้วย “ สิ่งโดยตัวเอง ” เขาว่าอาการปรากฏภายนอกนั้นเป็นผลและต้นเหตุของมัน คือ “ สิ่งนั้นโดยตัวของมันเอง ”เขากล่าวว่า “ สิ่งโดยตัวเอง ” นี้เรารู้ไม่ได้ เพราะเราสัมผัสไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันมีอยู่จริง ลัทธิ “ สิ่งโดยตัวเอง ” ไม่ผิดอะไรกับลัทธิ “ รูปสมบูรณ์ ” ของเพลโต้ ค๊านท์เชื่อตรงกับเพลโต้ว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มีสิ่งที่คงที่เป็นนิรันดรอยู่ และนั่นคือ “ สิ่งโดยตัวเอง ” การเชื่ออย่างนี้ทำให้เราตัดสิ่งที่เห็นออกจากความแวดล้อม ทำให้มันตกอยู่ในอาการ เดี่ยวโดด เป็นเอกเป็นอิสสระ ไม่พึ่งหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไป ทั้งยังถูกเข้าใจว่ามีภาวะคงที่ชั่วนิรันดร

ปรัชญาเถรวาทไม่เชื่อในเรื่อง “ สิ่งโดยตัวเอง ” อันมีลักษณะตายตัวชั่วนิรันดร แต่เชื่อในสิ่งที่มีอยู่อย่างเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะมันไม่เชื่อเรื่องความเป็นเอก – ความโดดเดี่ยวของสรรพสิ่ง แต่เชื่อว่าตัวตนไม่เป็นเอก แต่เป็นอนัตตาคือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คำว่า “ สิ่งโดยตัวเอง ” ถูกแปลงไปเป็น “ สิ่งที่อยู่ไม่ได้โดยตัวเอง ” หากอยู่ได้โดยการพึ่งพาและเกี่ยวพันกับสิ่งอื่น ทั้งยังเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเราจะทราบเรื่องนี้ได้ดีโดยเฉพาะในบทหน้าซึ่งว่าด้วยความมี หรือภววิทยาของพระพุทธเจ้านิพพานเป็นผลของเหตุคือการปฏิบัติตามอริยมรรค

นิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งมีอยู่เองชั่วนิรันดร โดยไม่เกี่ยวกับสิ่งใด ฉะนั้นจะเข้าถึงนิพพานก็ต้องผ่านอริยมรรคนิพพานคือภาวะของจิตต์ที่พ้นแล้วจากการบัญชาของกิเลส ตัณหา วิภาวตัณหาและกามตัณหาจะหมดไป ภวตัณหาก็จะหมดความสำคัญ ผู้นิพพานจะมีในหน้านิ่งเฉย - เป็นอุเบกขา – จะมีบุคลิกภาพ ซี่งทั้งสุชนและทรชนจะเทอดทูนไว้ ทรชนจะเกิดความกลัวเกรงแต่สุชนจะเกิดความรักใคร่ ทั้งนี้เพราะโโยการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้นิพพานจะไม่ไปแข่งขันอะไรกับทรชน แต่จะทำให้ทรชนเกรงกลัวบาปได้แม้แต่เฉยอยู่ ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลส ตัณหา – จากอัตตนิยม จะเป็นผู้ซึ่งสามารถช่วยเพื่อนร่วมโลกได้จริง ๆ โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวแทรกสอดเข้ามาด้วย ฉะนั้นนักบุญที่แท้จะเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วเท่านั้น เมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตและเมื่อภวตัณหาถูกกำจัดเสียแล้วโดยที่ความนึกคิดของผู้ถึงนิพพานกว้างออกไปอย่างไพศาลที่สุดความกลัวตายจะไม่เกิดมี และเขาจะไม่ไปเกิดอีกเพราะการอยากเกิดไม่มีแล้ว ปรากฏการณ์อย่างนี้แหละคือปรินิพพาน

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย