ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์

(Buddhist Axiology) (Buddhist Ethices)

วิทยาอักซิโอ เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยคุณค่าของสรรพสิ่ง(Value) ซึ่งเป็นคุณค่าที่ปรากฏในสิ่งสุนทร สิ่งน่าบูชาและศีลธรรม วิทยาอักซิโอแบ่งออกได้เป็นสุนทรศาสตร์(Aesthetics) ประติมากรรมวิทยา และจริยศาสตร์(Ethices) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการหลุดพ้น จึงมีคำสอนเกี่ยวกับสุนทรศาสตร์น้อยที่สุด และแม้ในเรื่องปฎิมากรรม ทางพุทธปรัชญาก็ละเลย เพราะเห็นว่าปฎิมากรรมเป็นการติดข้องชนิดหนึ่ง จริยศาสตร์(ethics) เป็นส่วนสำคัญยิ่งของพุทธเถรวาท เพราะบทความว่าด้วยพุทธญาณและพุทธภววิทยาเป็นเพียงการแผ้วถางทางแห่งความคิดเพื่อนำไปสู่การเข้าใจจริงในพุทธจริยศาสตร์เท่านั้น

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย