Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์

ปัญหาของสุนทรศาสตร์ สิ่งสุนทรคืออะไร ผัสสะเป็นเครื่องกำหนดสิ่งสุนทร และเป็นต้นกำเนิดของศิลปะ จึงมิได้เกิดเอง ทั้งไม่ใช่สิ่งซึ่งถูก “ผลิตจากความคิด ” ด้วย นี่เป็นมติตามแนวทางของปรัชญาเถรวาทเราจะเห็นได้ง่ายว่าคำสอนในสุนทรศาสตร์นั้นย่อมตามหลังทรรศนะทางภววิทยาเสมอ เมื่อภววิทยาสอนว่าผัสสะเป็นต้นกำเนิดแห่งมโนภาพทั้งปวง เป็นต้นเหตุแห่งศิลปะหรือสิ่งสุนทรด้วยซึ่งดลใจ ให้ผลิตศิลปกรรม นี่เป็นแนวความคิดคล้ายเรื่อง “ รูปสมบูรณ์ ”ของเพลโต้ ซึ่งเพลโต้สอนว่ามีโลกพิเศษครอบงำโลกเราอยู่ในโลกพิเศษทุก ๆ สิ่งจะเป็นนิรันดร จะมีลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า “ รูปสมบูรณ์ ” การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะนี้ก็จะเสื่อมสลายลงตามความจริงแล้วในจิตต์ของคนเราย่อมมีแต่มโนยภาพของ “ สิ่งที่มี ” อันเคยได้ประสพมาแล้วทั้งสิ้นจากมโนภาพของจริง โดยเลือกแต่มโนภาพที่ถูกใจไว้ เขาคือศิลปินนั่นเอง

อะไรเป็นต้นเหตุของการทำให้เราเห็นความสุนทร ภาพงาม เสียงไพเราะ รสดีและกลิ่นดีสิ่งสุนทรมีต้นเหตุทางผัสสะ

ศิลปกรรม คือประมวลแห่งสิ่งสุนทร ที่สำคัญคือประโยชน์ที่พึงได้จากการชวนจิตต์ใจของศิลปกรรมนั้นและล่อให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่นการจัดแจกันดอกไม้สด ภาพคนที่มีทรวดทรงงามในทางศาสนาสิ่งสุนทรถูกใช้ในการดึงดูดประชาชนมาสู่วัด ศิลปกรรมหลายอย่างทำให้เรากลัวเกรงบาปและอยากทำดี ศิลปกรรมมีไว้เพื่อมนุษย์ พุทธศิลปะไม่ใช่วิชาการที่ได้จากปรัชญาเถรวาทปรัชญานี้สอนให้เราเลิกหลงใหลในสิ่งสุนทรเพราะการหลงใหลนำมาซึ่งความทุกข์ที่มีเหตุจากกิเลสตัณหาซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของมนุษย์มาพร้อม ๆ กับอวิชชา พุทธปรัชญาสอนว่าเมื่อเราแสวงปัญญา อวิชชาจะค่อย ๆ จางหายไปพร้อมกับกิเลสตัณหา ครั้นแล้วสิ่งสุนทรจะค่อย ๆ หมดพิษสงต่อเราไป ทุกข์อันเกิดจากสิ่งสุนทรเป็นต้นเหตุก็จะหมดไป

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com