ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา

ปฏิมากรรมวิทยาเกิดจากศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพิสูจน์การมีอยู่และความยิ่งใหญ่ จากเทววิทยา ( mythology ) ว่าเทพเจ้าอะไรบ้าง แต่ละองค์มีคุณหรือมีโทษต่อมนุษย์และโลกอย่างไร เทววิทยาคือวิชาการที่ก้าวมาจากวิญญาณนิยม (Animism ) ของชนชาติอนารยะ ศาสนวิทยา (theology) เป็นสิ่งเดียวกับเทวนิยม แต่ในปัจจุบันนี้ ศาสนวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการเกิดของศาสนา ว่าด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมหรือหักล้างศาสนา เราจึงไม่ควรนำไปปะปนกับเทววิทยาอีกต่อไป

ปรัชญาเถรวาทมุ่งเฉพาะการปฏิบัติและผลที่จะเกิดขึ้นได้จริงนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตการบูชาปฏิมากรรมมากจนอาจละเลยการกระทำดี พระพุทธองค์ทรงเห็นมหันตภัยของการนี้ และภายหลังพระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์และพระมูฮัมหมัดก็เห็นเช่นเดียวกัน การเคารพบูชาทางศาสนาจึงถูกต่อต้านโดยลัทธิกรรมของเจ้าศาสนาชั้นหลัง ๆ เป็นเหตุให้ศาสนาใกล้เคียงวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้พระธรรมประกอบกับการปฏิบัติเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงเป็นการอยู่เหนือธรรม อย่างไรก็ตาม ปฏิมากรรมในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ย่อมเป็นกุศโลบาย เพราะมันนำเยาวชนและผู้ไม่รู้มาสู่ต้นเหตุที่จะให้ความรู้ สัจจธรรม

ทางปรัชญาเถรวาทถือว่า การสำนึกถึงคุณ เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งอันเกิดขึ้นในหมู่ชนที่เกี่ยวข้องกันอยู่พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณแก่เราในการค้นหา พบและสอนธรรมแก่เรา พระสงฆ์มีคุณแก่มนุษยชาติฐานเป็นครูสอนพระธรรม ปรัชญาเถรวาทรับรองหลักปฏิมากรรมเพียงแต่การกระทำเพื่อชดใช้บุญคุณอันมีความสำนึกคุณหนุนหลัง การกระทำใด ๆ นอกจากนี้แล้วล้วนไม่ใช่พระพุทธศาสนา

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย